NNC 8x-1x 2,3,4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi lodetoantoach2021, 28/9/23.

Lượt xem: 608,019

 1. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,579
  Điểm thành tích:
  2,987
  HCM
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  8x
  02,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  7x
  02,05,06,08,09,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  6x
  02,05,06,08,09,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  5x
  02,05,06,08,09,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,35,38,39,45,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,71,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  4x
  02,06,08,09,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,35,38,39,45,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,75,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  3x
  02,06,12,16,20,35,38,39,45,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,75,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  2x
  49,50,51,53,54,55,57,58,59,75,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  1x
  55,57,58,59,75,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93
  0x
  78,79,80,81,83,84,85,87
  Đồng tháp
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  02,04,05,06,07,08,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98
  6x
  02,04,05,06,07,08,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,92,94,96,97,98
  5x
  02,04,06,08,12,14,16,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,34,36,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,60,61,62,63,64,66,67,68,69,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,92,97,98
  4x
  02,04,06,12,14,16,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,34,36,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,60,61,62,63,64,66,67,68,69,72,74,78,80,81,83,87,88,89,98
  3x
  02,04,06,12,14,16,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,34,36,40,41,42,43,44,46,47,48,49,60,61,62,63,64,66,83,87,88,89,98
  2x
  02,04,06,12,14,16,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,34,36,40,41,42,43,44,46,47,48,49,60
  1x
  16,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,34,36,40,41,42,43,44
  0x
  24,26,27,28,29,32,34,36
  Cà mau
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,04,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98
  7x
  04,05,08,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,98
  6x
  04,05,08,14,15,18,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,98
  5x
  04,05,08,14,15,18,24,25,28,34,35,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,68,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,98
  4x
  04,14,18,24,25,28,34,35,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,68,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,95,98
  3x
  04,14,24,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,57,58,59,64,65,68,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,95,98
  2x
  04,14,24,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,64,74,82,83,84,85,86,87,88,89,94,95,98
  1x
  14,24,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,64,74,84,94
  0x
  47,48,49,54,64,74,84,94
  Phú yên
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,53,56,57,58,60,62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,93,96,97,98
  6x
  01,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,53,56,57,58,60,62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,93,96,97,98
  5x
  01,03,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,53,56,58,60,62,63,65,66,67,68,69,73,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,93,96,97,98
  4x
  01,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,23,26,28,30,32,33,35,36,37,38,39,53,56,58,60,62,63,65,66,67,68,69,73,76,78,80,82,83,85,86,87,88,89,93,96,98
  3x
  01,04,08,10,11,12,28,33,35,36,37,38,39,53,56,58,60,62,63,65,66,67,68,69,73,76,78,80,82,83,85,86,87,88,89,93,96,98
  2x
  08,28,38,53,56,58,60,62,63,65,66,67,68,69,73,76,78,80,82,83,85,86,87,88,89,93,96,98
  1x
  08,28,38,58,65,66,67,68,69,73,76,78,80,82,83,85,93,96
  0x
  08,28,38,58,68,76,93,96
  Huế
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,87,89,90,92,93,94,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,72,73,74,77,78,79,80,82,87,89,90,92,93,94,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,70,72,73,74,77,78,79,80,82,87,90,92,97
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,40,41,42,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,70,72,78,79,80,82,87,90,92,97
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,40,41,42,45,46,50,51,52,70,72,80,82,90,92
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,30,31,32,35,36,40,41,42,70,72,80,82,90,92
  2x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,30,40,70,80,90
  1x
  01,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,20,30,40,70,80,90
  0x
  01,05,06,10,11,70,80,90
   
  98-C1, Tienhuyen368, taosonanh13 thành viên khác Thích điều này.
 2. phongthuytamnguyen

  phongthuytamnguyen Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/9/19
  Bài viết:
  241
  Được thích:
  1,681
  Điểm thành tích:
  1,657
  Nghề nghiệp:
  Chém gió
  taosonanhHatay_quelua thích điều này.
 3. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  2,630
  Được thích:
  29,643
  Điểm thành tích:
  1,907
  Em khg biết món này nhưng thấy bác hỏi 6x… bác phệt ngược 3x là 6x còn ji… hihiiii
   
 4. phongthuytamnguyen

  phongthuytamnguyen Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/9/19
  Bài viết:
  241
  Được thích:
  1,681
  Điểm thành tích:
  1,657
  Nghề nghiệp:
  Chém gió
  Bác ấy miss 5 tay rồi h mà phệt ngược có khi bác ấy lại trúng ;a13;a13
   
 5. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,579
  Điểm thành tích:
  2,987
  Aseanball nay quay cực khó nhé mọi người cân nhắc. Mình cũng đi kha khá với nó từ sáng đến giờ rồi. Nên dừng thôi!
   
  Tienhuyen368, taosonanh, 2467410 thành viên khác Thích điều này.
 6. hunterbn

  hunterbn Lính mới

  Tham gia:
  4/7/23
  Bài viết:
  73
  Được thích:
  555
  Điểm thành tích:
  42
  Mình cũng đuối lực rồi đây.. miss 5 tay liền, cóng cơ quá bạn ạ
   
  taosonanh, Hatay_quelua, HenXui81 and 1 người khác Thích điều này.
 7. Anhbequa

  Anhbequa Lính mới

  Tham gia:
  1/12/23
  Bài viết:
  35
  Được thích:
  393
  Điểm thành tích:
  12
  Nay mình theo đến tay4 ngỉ. K dám đánh nữa nó lé ghê quá. Thôi mai làm lại miền bắc
   
  Hatay_quelua, HenXui81, Spa2 thành viên khác Thích điều này.
 8. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,579
  Điểm thành tích:
  2,987
  Nếu đánh hôm nay cứ ct 05 mà phệt.
   
 9. hunterbn

  hunterbn Lính mới

  Tham gia:
  4/7/23
  Bài viết:
  73
  Được thích:
  555
  Điểm thành tích:
  42
  Huynh lên 5x-6x đi ạ, e theo huynh hợp vía lắm ạ
   
  Tienhuyen368, Hatay_queluamr8386 Thích điều này.
 10. hunterbn

  hunterbn Lính mới

  Tham gia:
  4/7/23
  Bài viết:
  73
  Được thích:
  555
  Điểm thành tích:
  42
  2 cửa luôn à huynh, E thấy con 21 hôm nay ra mấy lần liền bác ạ
   
  Hatay_queluamr8386 thích điều này.
 11. phongthuytamnguyen

  phongthuytamnguyen Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/9/19
  Bài viết:
  241
  Được thích:
  1,681
  Điểm thành tích:
  1,657
  Nghề nghiệp:
  Chém gió
  Các bác lên aseanball 6x - 7x đi gỡ lại hnay
   
  Hatay_quelua, Spamr8386 Thích điều này.
 12. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,579
  Điểm thành tích:
  2,987
  Aseanball 22h đánh 5x đề đb và đề đầu hy vọng gỡ lại đc chút ít!
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,97
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,90,91,93,94,95,97
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,90,91,93,94,95,97
  5x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,14,15,20,23,24,25,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,70,73,74,75,81,83,84,85,87,91,93,94,95,97
  4x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,14,15,23,24,25,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,73,74,75,83,84,85,93,94,95
  3x
  00,01,02,03,04,14,15,24,25,34,35,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,73,74,75,83,84,85,93,94,95
  2x
  14,15,24,25,34,35,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,74,75,84,85,94,95
  1x
  35,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,74
  0x
  45,47,48,49,51,52,53,54
   
  mr8386, 98-C1, td9a9 thành viên khác Thích điều này.
 13. Hatay_quelua

  Hatay_quelua Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  12/8/17
  Bài viết:
  506
  Được thích:
  5,292
  Điểm thành tích:
  2,257
  Lạc bước hai xe đành bỏ phí
  Gặp thời một tốt cũng thành công!

  Em nghỉ Tết mấy ngày nay ko động đả gì số má. Mai khai xuân miền Bắc, em lại xin phép lên 2 dàn nhịp ăn chỉ loanh quanh 7x6x các cụ tham khảo thêm, còn dàn 64s kiểu bắt cầu loại bộ ép chạm thì em tạm bỏ xem lại vì gãy 2 tay liền, hì hì.
   
  tuan8205, giolao, mr838614 thành viên khác Thích điều này.
 14. phongyk83

  phongyk83 Lính mới

  Tham gia:
  18/11/13
  Bài viết:
  26
  Được thích:
  169
  Điểm thành tích:
  1,152
  @Hatay_quelua bacs có thể lên lại đang 3D như đợt tháng trước được không ah? Cảm ơn bác
   
  Hatay_quelua, mr8386quekgb2022 Thích điều này.
 15. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,901
  Được thích:
  15,796
  Điểm thành tích:
  2,087
  Qua e chọc vào nó tí 5-10k/1s mà cuối ngày tổng bay 8 củ.
  Nghỉ tết lên dàn bằng đt không cắt được dàn giữa, cố chấp đánh dàn xuôi mà nó gãy 5x liên tục cho 7 lượt méo hết tiếng không theo nổi nữa. Lịch sử dàn xuôi của nó e để ý mấy tháng rồi cũng chỉ gãy 4 lượt liên tục là căng mà qua cứ đánh vòng trc nó ra vòng sau.
   
  Hatay_quelua, giolao, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 16. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,050
  Được thích:
  96,621
  Điểm thành tích:
  2,087
  Chào cả nhà... quay khó thì nên nhịn để chờ đài Bắc, đến cái đài Thủ Đô Vip nghĩ chắc đến 90% mà nó còn làm cho mấy ku cháu mình bay hơn 10 củ ngày hôm nay.
  MB 13/2:
  6x
  00,01,03,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,69,71,73,75,78,80,81,82,83,85,87,91,93,95,96,99
  5x
  00,01,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,31,32,35,37,41,44,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,69,71,73,75,78,80,81,82,85,87,91,95,96,99
  4x
  01,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,31,32,35,41,44,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,65,69,71,75,78,80,81,85,87,91,95,96,99
  3x
  01,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,26,31,32,35,41,44,50,51,53,61,62,69,71,78,80,81,87,91,96,99
  2x
  01,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,31,35,41,44,51,53,61,62,71,80,81,91,99
  1x
  08,14,17,18,19,26,35,41,44,53,62,71,80,81,91,99
  Thủ Đô Vip
  3x
  01,02,03,05,08,10,12,13,15,18,20,21,22,23,25,28,30,31,32,35,38,50,51,52,53,58,80,81,82,83,85,88
  3D:172s
  010,012,013,015,018,020,021,022,023,025,028,030,031,032,035,038,050,051,052,053,058,080,081,082,083,085,088,101,102,103,105,108,120,121,122,123,125,128,130,131,132,135,138,150,151,152,153,158,180,181,182,183,185,188,201,202,203,205,208,210,212,213,215,218,220,221,222,223,225,228,230,231,232,235,238,250,251,252,253,258,280,281,282,283,285,288,301,302,303,305,308,310,312,313,315,318,320,321,322,323,325,328,350,351,352,353,358,380,381,382,383,385,388,501,502,503,505,508,510,512,513,515,518,520,521,522,523,525,528,530,531,532,535,538,580,581,582,583,585,588,801,802,803,805,808,810,812,813,815,818,820,821,822,823,825,828,830,831,832,835,838,850,851,852,853,858,880,881,882,883,885,888
  Chúc anh chị em tham khảo vui vẻ
   
  Hatay_quelua, giolao, mr838615 thành viên khác Thích điều này.
 17. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,579
  Điểm thành tích:
  2,987
  Qua mình tổng kết nam trung xong dồn hết vào aseanball 22h lên dàn khá tin tay mà nó vả cho méo hết mồm tổng kết cúng ball 15 củ bạn à.
   
  Hatay_quelua, giolao, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 18. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,579
  Điểm thành tích:
  2,987
  @lodetoantoach2021 hôm qua là ngày nó bịp huynh à. Mọi ngày không gãy quá 3 tay mà hôm qua nó cho gãy mạch thông luôn! Nay chơi mb thôi chứ mấy đài ball vip hao tiền lắm. Chúc huynh và anh em NCC năm mới đánh đâu thắng đó!
   
  Hatay_quelua, giolao, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 19. 24674

  24674 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  752
  Được thích:
  8,468
  Điểm thành tích:
  1,217
  * Bạc Liêu ngày 13/02:
  9 5 số)
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,03,05,06,07,10,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,03,05,06,07,10,13,14,15,16,17,18,22,24,25,26,30,31,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  00,13,14,15,16,18,22,24,25,26,30,31,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,94,95,96,97,98,99
  5 8 số)
  00,13,14,15,16,22,31,33,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,94,95,96,97,98,99
  4 8 số)
  00,13,14,15,16,22,31,33,41,44,45,47,51,54,56,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,94,95,96,97,98,99
  3 8 số)
  00,13,14,15,16,22,31,33,41,44,45,47,51,54,56,59,61,65,66,67,68,69,74,76,77,78,79,85,86,87,88,89,94,95,96,97,98,99
  2 8 số)
  14,41,44,45,51,54,56,59,61,65,66,67,68,69,74,76,77,78,79,86,87,88,89,95,96,97,98,99
  1 8 số)
  14,41,44,45,54,59,68,77,78,79,86,87,88,95,96,97,98,99
  8 số)
  44,77,79,86,87,88,95,97
  * TK:
  31.10 67 9x8x7x6x5x4x3x21x0x
  07.11 28 9x8x7x6x5x4x3x
  14.11 29 9x8x7x6x5x4x3x2x
  21.11 81 9x8x7x6x5x
  28.11 55 9x8x7x6x5x4x3x2x
  05.12 52 9x8x7x6x
  12.12 40 9x8x7x6x5x4x
  19.12 62 9x8x7x6x5x4x
  26.12 02 9x8x7x6x5x
  02.01 25 9x8x7x6x5x4x
  09.01 33 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  16.01 94 9x8x7x
  23.01 38 9x
  30.01 55 9x8x7x6x5x4x3x2x
  06.01 9x8x7x6x5x4x3x
   
  Hatay_quelua, giolao, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 20. 24674

  24674 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  752
  Được thích:
  8,468
  Điểm thành tích:
  1,217
  * Đắc Lắc ngày 13/02:
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,69,70,72,73,74,75,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,69,70,72,73,75,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,69,70,72,73,75,78,81,82,85,89,90,91,94,95,96,98,99
  5 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,32,34,35,36,37,40,41,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,69,73,75,81,82,85,89,90,91,94,95,96,98,99
  4 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,14,15,18,19,20,25,28,35,36,37,40,41,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,69,73,75,81,82,85,89,90,91,94,95,96,98,99
  3 8 số)
  02,04,09,14,15,18,19,20,25,28,35,36,37,40,41,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,69,73,75,81,82,90,91,94,95
  2 8 số)
  02,04,09,14,15,18,19,20,25,28,35,36,37,40,41,45,46,49,51,52,53,54,59,82,90,91,94,95
  1 8 số)
  02,04,09,14,15,18,19,20,28,45,49,54,59,82,90,91,94,95
  8 số)
  09,19,28,45,49,54,59,82
  * TK:
  10.10 69 9x8x7x6x5x4x
  17.10 27 9x8x7x6x5x4x3x
  24.10 23 9x8x7x6x5x4x3x2x
  31.10 49 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  07.11 32 9x8x7x6x5x4x3x
  14.11 51 9x8x7x6x5x4x3x
  21.11 04 9x8x7x6x5x4x3x2x
  28.11 93 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  05.12 17 9x8x7x6x5x4x
  12.12 39 9x8x7x6x5x
  19.12 71 9x8x7x6x5x4x
  26.12 75 9x8x7x6x5x4x3x
  02.01 91 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  09.01 41 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  16.01 64 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23.01 38 9x8x7x6x5x4x3x2x
  30.01 23 9x8x7x6x5x4x3x
  06.02 02 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
   
  Hatay_quelua, giolao, td9a14 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net