CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM

Thảo luận trong 'Làm quen - Kết bạn - Tâm sự - Nhật ký - Spam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 19/5/20.

Lượt xem: 93,654

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 18/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 2 CHẠM
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,
  92,93,95,96,97,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,40,41,42,43,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,
  82,84,85,86,90,91,92,95,96,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
  02,03,05,06,07,08,12,14,15,18,
  19,20,21,24,25,28,29,30,34,35,
  36,37,41,42,43,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,56,58,59,60,63,64,
  65,67,69,70,73,74,76,80,81,82,
  84,85,91,92,95,96,
   
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  Mọi người khi xem nhớ Lịke nhiệt tình ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã Like.
   
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 19/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 8 CHẠM
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 8/29 Win
  01,02,03,06,07,10,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,
  38,39,41,42,43,46,47,48,51,52,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,
  87,89,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 9/29 Win
  01,02,06,07,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,31,32,36,37,38,39,41,
  42,46,47,51,52,56,57,58,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  85,86,87,91,92,93,96,97,
  Dan 59 so. Thang neu it nhat 10/29 Win
  02,06,07,12,13,14,15,16,17,18,
  19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,
  31,32,36,37,41,42,46,47,51,52,
  56,57,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,81,82,86,87,91,92,96,97,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 11/29 Win
  02,06,07,12,13,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,36,37,42,46,47,51,52,56,57,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,
  86,87,91,92,96,97,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 12/29 Win
  07,12,17,18,21,23,24,25,26,27,
  28,29,32,36,37,42,52,57,62,63,
  67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,
  79,81,82,86,87,92,96,97,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 13/29 Win
  07,12,17,21,23,26,27,28,32,37,
  57,62,67,70,71,72,73,75,76,78,
  79,82,87,97,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 14/29 Win
  12,17,21,23,26,27,28,32,37,57,
  62,67,71,72,73,75,76,78,82,87,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 15/29 Win
  12,17,21,26,37,62,67,71,73,76,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  17,26,62,67,71,76,
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 19/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 7 CHẠM
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 12/29 Win
  02,03,04,06,07,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,
  83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,
  96,97,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 13/29 Win
  02,03,04,06,07,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,
  87,91,92,93,94,96,97,
  Dan 67 so. Thang neu it nhat 14/29 Win
  02,03,07,12,13,14,15,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,34,36,37,38,39,41,42,
  43,46,47,48,49,51,52,57,58,62,
  63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,
  87,91,92,93,94,96,97,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 15/29 Win
  02,07,12,13,14,17,18,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,
  37,38,39,41,42,43,47,52,57,62,
  63,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,81,82,83,86,87,92,93,
  96,97,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  02,07,12,13,17,18,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,34,37,38,
  39,42,43,47,52,57,62,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,81,82,
  83,86,87,92,93,96,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 17/29 Win
  02,07,12,13,17,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,37,39,42,47,
  52,57,62,67,70,71,72,73,74,75,
  76,78,82,87,92,93,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 18/29 Win
  12,17,21,23,24,26,27,28,29,32,
  37,42,62,67,71,72,73,76,82,92,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  23,24,26,27,28,29,32,37,42,62,
  67,72,73,76,82,92,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  23,26,28,32,62,67,76,82,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  23,26,32,62,
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 19/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 6 CHẠM
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  02,03,06,07,08,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 17/29 Win
  02,03,06,07,12,13,14,15,16,17,
  18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,
  91,92,93,94,96,97,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 18/29 Win
  02,03,06,07,12,13,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,42,43,
  46,47,48,52,53,56,57,58,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,
  85,86,87,91,92,93,96,97,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  03,07,12,13,17,18,19,21,23,24,
  26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,
  38,39,42,43,46,47,48,57,58,62,
  63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,
  87,91,92,93,96,97,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  07,12,13,17,18,21,23,24,26,27,
  28,31,32,36,37,38,39,42,47,57,
  62,63,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,81,82,83,86,87,93,
  96,97,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  07,17,18,23,24,26,28,32,36,37,
  38,39,42,47,62,63,67,70,71,73,
  74,76,78,79,81,82,83,87,93,97,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  07,17,18,23,26,28,32,37,39,47,
  62,67,70,71,73,74,76,78,81,82,
  87,93,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  18,26,28,37,39,62,73,78,81,82,
  87,93,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  26,62,78,87,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  26,62,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 19/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 5 CHẠM
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  02,03,06,07,12,13,14,15,16,17,
  18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,
  87,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  02,03,06,07,12,13,14,15,16,17,
  18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,57,58,60,61,62,63,64,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,81,82,83,84,85,86,87,91,92,
  93,94,96,97,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  02,06,07,12,13,14,15,16,17,18,
  19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,
  31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,47,51,52,53,57,58,60,61,62,
  63,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,81,82,83,85,86,87,91,
  92,93,96,97,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  07,12,13,14,18,19,21,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,
  39,41,42,47,52,53,62,63,67,68,
  69,70,72,73,74,76,78,81,82,83,
  86,87,91,92,93,96,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  07,13,18,23,24,25,26,27,28,31,
  32,35,36,37,39,42,47,52,53,62,
  63,69,70,72,73,74,78,81,82,87,
  93,96,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  13,18,23,24,25,26,27,28,31,32,
  35,37,39,42,52,53,62,72,73,81,
  82,93,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  18,25,26,28,37,52,62,73,81,82,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  37,73,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 19/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 4 CHẠM
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  01,02,03,04,06,07,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,
  82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  02,03,06,07,12,13,14,15,16,17,
  18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,
  87,91,92,93,94,96,97,
  Dan 69 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  02,06,07,12,13,14,15,16,17,18,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,
  42,43,45,47,51,52,53,54,56,57,
  58,60,61,62,63,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,
  83,85,86,87,91,92,93,96,97,
  Dan 53 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  02,07,12,13,14,15,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,35,36,37,39,41,42,45,47,51,
  52,53,54,57,58,62,63,69,70,71,
  72,73,74,75,78,81,82,85,87,91,
  92,93,96,
  Dan 43 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  02,07,12,14,15,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,32,35,36,
  37,39,41,42,47,51,52,53,62,63,
  69,70,72,73,74,78,81,82,87,91,
  92,93,96,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  12,18,19,21,23,24,25,26,27,28,
  29,32,37,39,42,47,52,62,69,72,
  73,74,78,81,82,87,91,92,93,96,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  12,18,21,23,24,25,26,27,28,32,
  37,42,52,62,72,73,81,82,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
  24,25,26,42,52,62,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 19/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 3 CHẠM
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  02,03,04,06,07,08,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  02,03,06,07,08,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,
  91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  03,08,12,13,14,15,16,18,19,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,41,42,43,46,47,
  48,49,51,52,53,57,58,59,61,62,
  63,64,69,72,73,74,75,78,80,81,
  82,84,85,87,89,91,92,93,94,95,
  96,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  03,08,13,15,16,18,19,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,37,42,
  43,47,48,49,51,52,58,61,62,72,
  73,74,78,80,81,82,84,85,87,91,
  92,94,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
  18,23,24,25,26,27,28,32,34,37,
  42,43,52,62,72,73,78,81,82,87,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 19/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 2 CHẠM
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  02,03,06,07,08,09,12,13,14,15,
  16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,
  75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
  03,06,07,08,12,14,15,16,18,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,
  35,37,39,41,42,43,45,47,51,52,
  53,54,56,58,59,60,61,62,65,69,
  70,72,73,74,78,80,81,82,85,87,
  92,93,95,96,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 20/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 8 CHẠM
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 8/29 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,
  25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 75 so. Thang neu it nhat 9/29 Win
  01,03,04,07,08,09,10,12,13,14,
  15,17,18,19,21,23,27,28,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,
  45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,
  58,59,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 65 so. Thang neu it nhat 10/29 Win
  03,04,07,08,13,14,15,17,18,19,
  23,27,28,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,43,45,46,47,48,51,
  53,54,56,57,58,59,63,64,65,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  91,93,95,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 11/29 Win
  03,07,13,14,15,17,18,19,27,30,
  31,34,35,37,38,39,41,43,45,47,
  48,51,53,54,57,58,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,
  85,86,87,89,91,93,97,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 12/29 Win
  07,13,14,15,17,18,27,31,34,35,
  37,38,39,41,43,47,48,51,53,57,
  58,67,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,81,83,84,85,87,93,97,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 13/29 Win
  07,13,17,18,31,37,47,57,58,67,
  70,71,73,74,75,76,78,79,81,85,
  87,97,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 14/29 Win
  07,37,47,57,70,73,74,75,78,79,
  87,97,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 15/29 Win
  37,47,57,73,74,75,78,87,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  47,57,74,75,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 17/29 Win
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 20/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 7 CHẠM
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 12/29 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 13/29 Win
  03,04,06,07,08,09,13,14,15,16,
  17,18,19,23,24,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,51,53,54,57,
  58,59,60,61,62,64,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 14/29 Win
  03,04,07,08,09,13,14,17,18,19,
  23,24,27,28,29,30,31,32,34,35,
  37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,
  49,53,57,58,59,64,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 15/29 Win
  07,08,13,14,17,18,19,23,24,27,
  28,31,32,34,37,38,39,41,42,43,
  46,47,48,57,58,64,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,91,93,96,
  97,98,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  07,08,13,14,17,18,19,27,28,31,
  37,38,39,41,47,48,57,58,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,
  93,96,97,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 17/29 Win
  07,08,14,17,18,27,28,37,38,39,
  41,47,48,57,58,67,68,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,93,97,98,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 18/29 Win
  07,18,28,37,38,47,48,57,58,67,
  70,73,74,75,76,78,79,81,82,83,
  84,85,87,97,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  18,28,37,38,47,58,73,74,78,79,
  81,82,83,85,87,97,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  28,47,74,82,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 20/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 6 CHẠM
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 15/29 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,34,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,51,54,57,58,60,61,62,63,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,
  98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 17/29 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,34,36,
  37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,
  49,51,57,58,60,61,62,63,64,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 18/29 Win
  01,03,04,06,07,08,09,10,13,14,
  16,17,18,19,24,26,28,30,31,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,
  48,57,58,60,61,62,63,64,67,68,
  69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  93,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  01,03,04,06,07,08,09,10,13,14,
  16,17,18,19,24,26,28,30,31,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,
  48,57,58,60,61,62,63,64,67,68,
  69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  93,96,97,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  04,06,07,08,09,13,14,17,18,19,
  24,28,31,37,38,39,40,41,42,46,
  47,48,57,58,60,64,67,68,69,70,
  71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,90,91,93,96,97,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  07,08,14,17,18,28,37,38,39,41,
  47,48,58,67,68,69,70,71,73,74,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,93,96,97,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  18,28,37,38,47,68,73,74,78,81,
  82,83,86,87,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  28,37,73,78,82,87,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  28,37,73,78,82,87,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 20/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 5 CHẠM
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 18/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  90,91,92,93,94,96,97,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,
  92,93,96,97,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,
  92,93,96,97,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  01,02,03,06,07,08,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,46,47,48,51,
  52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,91,92,93,96,97,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  01,02,03,06,07,08,10,12,13,14,
  16,17,18,19,20,21,24,26,27,28,
  29,30,31,34,35,36,37,38,41,42,
  43,47,53,56,57,58,60,61,62,63,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,80,81,82,83,85,86,87,91,
  92,96,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  02,03,06,07,08,12,14,17,18,20,
  21,24,26,27,28,30,36,37,38,41,
  42,47,57,58,60,62,63,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,
  82,83,85,86,87,96,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  02,06,14,18,20,24,26,27,28,36,
  37,41,42,47,60,62,63,67,68,72,
  73,74,76,78,81,82,86,87,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  06,18,24,26,28,37,42,47,60,62,
  67,73,74,76,78,81,82,87,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  06,18,24,26,28,37,42,60,62,73,
  78,81,82,87,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  37,73,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 20/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 4 CHẠM
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,91,92,93,96,
  98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,14,
  15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,91,92,93,96,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  02,06,08,12,14,15,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  35,36,37,39,41,42,43,45,47,48,
  51,52,53,54,58,60,62,63,67,68,
  69,71,72,73,74,76,78,80,81,82,
  84,85,86,87,91,92,93,96,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  02,06,08,12,14,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,32,35,37,39,
  41,42,47,52,53,58,60,62,68,72,
  73,74,78,80,81,82,85,86,87,91,
  92,93,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  02,12,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,32,35,37,42,52,53,58,62,72,
  73,78,82,85,87,92,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  24,28,29,42,78,82,87,92,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 20/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 3 CHẠM
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,39,40,41,42,43,45,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,80,81,82,84,
  85,86,87,91,92,93,94,96,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,
  17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,37,39,40,
  41,42,43,45,47,48,49,50,52,53,
  54,58,60,62,68,69,70,71,72,73,
  74,78,80,81,82,84,85,86,87,91,
  92,93,94,96,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  03,06,07,13,14,18,19,24,27,28,
  29,30,31,34,35,37,39,41,42,43,
  47,53,60,70,72,73,74,78,81,82,
  87,91,92,93,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
  03,06,14,24,27,30,35,37,41,42,
  53,60,72,73,78,87,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 20/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 2 CHẠM
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,15,17,18,19,20,21,23,24,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,
  51,53,54,56,57,58,60,62,63,64,
  65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,
  80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,96,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
  02,03,04,05,06,07,09,12,14,18,
  19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,
  32,35,37,39,40,41,42,47,48,50,
  53,56,60,62,65,69,70,72,73,74,
  78,81,82,84,87,90,91,92,93,96,
   
 17. bachthu71

  bachthu71 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/14
  Bài viết:
  173
  Được thích:
  554
  Điểm thành tích:
  93
  Chúc bác HDD123 và ace tháng mới nhiều may mắn và rực rỡ
   
  No_1, truongco, lotritham0292 thành viên khác Thích điều này.
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 21/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 8 CHẠM
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 9/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,95,96,98,
  Dan 73 so. Thang neu it nhat 10/31 Win
  01,02,03,04,05,06,08,10,12,13,
  14,15,18,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,
  75,76,80,81,82,83,84,85,86,92,
  93,95,96,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 11/31 Win
  02,03,04,05,06,12,13,14,15,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,62,63,64,65,68,72,73,
  75,82,83,85,86,92,93,95,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 12/31 Win
  02,03,04,05,06,12,13,15,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,
  50,51,52,53,54,56,57,58,60,62,
  63,64,65,73,75,82,83,85,92,93,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 13/31 Win
  02,03,05,12,15,20,21,23,24,25,
  26,28,29,30,32,34,35,36,42,43,
  45,50,51,52,53,54,56,58,62,63,
  65,82,85,92,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 14/31 Win
  02,12,20,21,23,24,25,26,29,32,
  35,42,52,53,62,92,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 15/31 Win
  02,12,20,21,23,24,25,26,32,42,
  52,62,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 16/31 Win
  02,20,23,25,32,52,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 17/31 Win
  23,32,
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 21/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 7 CHẠM
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 14/31 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 15/31 Win
  02,03,04,05,06,07,09,12,13,14,
  15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 16/31 Win
  02,03,04,05,06,09,12,14,15,20,
  21,23,24,25,26,28,29,30,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,67,68,69,73,
  74,75,76,79,82,83,85,86,89,90,
  92,93,95,96,97,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 17/31 Win
  02,06,12,14,20,21,23,24,25,26,
  29,32,34,35,36,37,39,41,42,43,
  45,46,47,52,53,54,56,57,58,60,
  62,63,64,65,69,73,74,75,85,92,
  93,96,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 18/31 Win
  02,06,20,23,24,25,26,32,35,42,
  45,46,52,53,54,56,58,60,62,64,
  65,69,85,96,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 19/31 Win
  23,24,26,32,35,42,45,53,54,56,
  62,65,69,96,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 20/31 Win
  26,56,62,65,
   
  No_1, Oldskool, truongco6 thành viên khác Thích điều này.
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,452
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 21/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 6 CHẠM
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 17/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 18/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,16,18,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,
  38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,
  98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 19/31 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,
  16,18,20,21,23,24,25,26,28,29,
  30,32,34,35,36,38,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,52,53,54,56,57,
  58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,74,75,76,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,90,92,96,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 20/31 Win
  02,03,04,05,06,08,09,12,14,16,
  18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,
  32,34,35,36,40,41,42,43,45,46,
  47,48,50,52,53,54,56,57,58,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,74,75,
  76,78,80,81,82,84,85,86,87,90,
  92,96,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 21/31 Win
  02,04,05,06,14,16,18,20,23,24,
  25,26,28,32,36,40,41,42,45,46,
  50,52,54,56,58,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,76,81,82,85,86,96,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 22/31 Win
  02,05,06,18,20,23,24,25,26,28,
  32,36,42,45,46,50,52,54,56,58,
  60,62,63,64,65,67,68,69,76,81,
  82,85,86,96,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 23/31 Win
  02,06,20,23,24,25,26,28,32,42,
  45,46,52,54,56,58,60,62,64,65,
  68,69,82,85,86,96,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 24/31 Win
  06,24,26,28,42,45,46,54,56,60,
  62,64,65,69,82,96,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 25/31 Win
  06,24,26,28,42,45,54,56,60,62,
  65,69,82,96,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 26/31 Win
  06,26,60,62,
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net