CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM

Thảo luận trong 'Làm quen - Kết bạn - Tâm sự - Nhật ký - Spam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 19/5/20.

Lượt xem: 94,409

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 03/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 7 CHẠM
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 11/34 Win
  02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,
  16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,52,
  53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,92,93,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 12/34 Win
  02,03,04,06,07,08,12,13,14,16,
  17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,
  41,42,43,45,46,47,48,52,53,54,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,92,
  96,97,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 13/34 Win
  02,04,06,07,08,12,14,17,20,21,
  23,24,25,26,27,28,32,34,36,37,
  40,41,42,43,45,46,47,48,52,54,
  56,60,62,63,64,65,67,68,70,71,
  72,73,74,76,78,80,82,84,86,87,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 14/34 Win
  02,04,06,07,08,20,24,26,27,28,
  34,36,37,40,42,43,46,47,60,62,
  63,64,67,68,70,72,73,74,76,80,
  82,86,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 15/34 Win
  02,04,06,07,20,26,34,36,37,40,
  43,46,47,60,62,63,64,67,68,70,
  73,74,76,86,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 16/34 Win
  26,46,62,64,68,86,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 17/34 Win
  46,64,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 18/34 Win
   
  lotritham029Cogihot123 thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 03/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 6 CHẠM
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 20/34 Win
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,
  14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,52,53,54,56,58,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,91,92,93,96,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 21/34 Win
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,
  14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  52,54,60,61,62,63,64,67,68,69,
  70,71,72,73,74,76,80,81,82,83,
  84,86,89,91,92,93,96,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 22/34 Win
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,
  14,16,17,18,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,
  39,40,41,42,43,46,47,48,52,60,
  61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,
  73,74,76,80,81,82,83,84,86,92,
  93,96,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 23/34 Win
  02,04,06,07,08,12,13,14,16,17,
  18,20,21,24,25,26,27,28,29,31,
  34,37,40,41,42,43,46,47,48,52,
  60,61,62,64,68,69,70,71,72,73,
  74,80,81,82,84,86,92,96,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 24/34 Win
  02,04,06,07,08,12,13,14,16,17,
  18,20,21,24,25,26,28,29,31,34,
  37,40,41,42,43,46,47,52,60,61,
  62,64,68,70,71,73,74,80,81,82,
  86,92,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 25/34 Win
  02,04,06,12,14,16,17,18,20,21,
  24,26,34,40,41,42,43,46,60,61,
  62,64,71,81,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 26/34 Win
  06,14,17,18,24,26,34,41,42,43,
  46,60,62,64,71,81,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 27/34 Win
  18,24,34,42,43,46,64,81,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 28/34 Win
  18,24,34,42,43,46,64,81,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 29/34 Win
   
  Cogihot123 thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 03/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 5 CHẠM
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 24/34 Win
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,
  14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,52,53,54,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,91,92,93,96,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 25/34 Win
  02,04,06,07,08,12,13,14,16,17,
  18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,52,53,54,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,
  92,93,96,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 26/34 Win
  02,06,07,12,13,14,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,
  46,47,52,53,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,81,82,83,85,86,87,
  91,92,93,96,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 27/34 Win
  02,06,07,12,13,14,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,34,37,38,39,41,42,43,46,47,
  52,57,60,61,62,64,68,69,70,71,
  72,73,74,75,81,82,83,86,91,92,
  93,96,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 28/34 Win
  06,07,12,16,17,18,19,21,23,24,
  25,27,28,29,32,34,39,42,43,46,
  52,60,61,64,68,69,70,71,72,81,
  82,86,91,92,93,96,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 29/34 Win
  12,17,18,21,24,27,28,34,42,43,
  46,64,71,72,81,82,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 30/34 Win
  18,81,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 31/34 Win
  18,81,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 32/34 Win
   
  lotritham029Cogihot123 thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 03/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 4 CHẠM
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 28/34 Win
  01,02,04,06,07,10,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  51,52,53,54,57,58,60,61,62,63,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,
  89,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 29/34 Win
  02,04,06,07,12,13,14,16,17,18,
  19,20,21,24,25,26,27,28,29,31,
  34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,52,54,57,58,60,61,62,64,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,81,82,83,84,85,86,87,91,92,
  93,96,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 30/34 Win
  02,06,07,12,13,14,17,18,19,20,
  21,24,25,26,27,28,29,31,34,37,
  39,41,42,43,45,46,47,52,54,57,
  60,62,64,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,81,82,86,91,92,93,96,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 31/34 Win
  07,12,17,18,21,24,25,27,28,34,
  39,42,43,46,52,64,69,70,71,72,
  81,82,93,96,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 32/34 Win
  12,18,21,24,25,34,42,43,46,52,
  64,81,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 33/34 Win
  34,43,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 34/34 Win
   
  saoroi811Cogihot123 thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 03/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 3 CHẠM
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 30/34 Win
  01,02,03,04,06,07,09,10,12,13,
  14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 31/34 Win
  01,02,03,04,06,07,09,10,12,13,
  14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,39,40,41,42,43,45,46,47,52,
  53,54,56,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,76,81,
  82,86,89,90,91,92,93,95,96,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 32/34 Win
  02,03,06,07,09,12,13,14,16,17,
  18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,37,39,41,42,
  43,46,47,52,53,60,61,62,64,67,
  69,70,71,72,73,74,76,81,82,90,
  91,92,93,96,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 33/34 Win
  02,07,12,14,18,19,20,21,23,24,
  25,27,28,32,34,41,42,43,46,52,
  64,67,69,70,72,76,81,82,91,96,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 34/34 Win
  07,12,18,21,23,28,32,70,81,82,
   
  Cogihot123 thích bài này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 03/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 2 CHẠM
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 32/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,50,51,52,53,54,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,
  81,82,83,85,86,89,90,91,92,93,
  96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 33/34 Win
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,51,52,53,54,56,57,61,62,63,
  64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,
  76,79,80,81,82,83,89,90,91,92,
  93,96,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 34/34 Win
  02,03,04,07,08,09,12,14,18,19,
  20,21,23,24,25,26,28,30,32,35,
  36,39,40,41,42,45,47,52,53,54,
  56,57,62,63,65,69,70,74,75,79,
  80,81,82,90,91,93,96,97,
   
  Cogihot123 thích bài này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 04/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 8 CHẠM

  Dan 68 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,17,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,53,54,60,62,63,64,67,
  68,70,71,72,73,74,76,78,80,82,
  83,84,86,87,90,92,93,94,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,52,53,54,60,62,63,64,70,72,
  73,74,80,82,83,84,90,92,93,94,
  Dan 51 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,06,08,10,12,13,14,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,36,37,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,52,54,60,62,
  63,64,72,73,74,80,82,83,84,92,
  94,
  Dan 37 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  02,03,04,12,14,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,34,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,52,54,62,
  64,72,74,82,84,92,94,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  02,04,14,20,23,24,25,28,29,32,
  34,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  52,54,64,74,82,84,92,94,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  02,04,14,20,23,24,25,28,29,32,
  34,40,41,42,43,45,46,47,48,52,
  54,64,74,82,84,92,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  02,04,14,20,23,24,32,34,40,41,
  42,43,45,46,47,48,54,64,74,84,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  02,04,14,20,24,40,41,42,45,46,
  47,54,64,74,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  02,20,24,42,47,74,
   
  monggiausangCogihot123 thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 04/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 7 CHẠM

  Dan 72 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,18,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,52,53,54,57,58,60,62,63,
  64,67,70,72,73,74,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,87,89,90,92,93,
  94,98,
  Dan 63 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,
  52,53,54,57,58,60,62,63,64,70,
  72,73,74,75,80,82,83,84,85,90,
  92,93,94,
  Dan 57 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,36,37,38,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,52,54,
  58,60,62,63,64,70,72,73,74,80,
  82,83,84,85,90,92,94,
  Dan 47 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  02,03,04,06,07,08,12,14,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  34,37,38,40,41,42,43,45,46,47,
  48,52,54,58,60,62,64,70,72,73,
  74,80,82,83,84,85,92,
  Dan 37 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  02,04,08,12,14,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,32,34,38,40,41,
  42,43,45,46,47,48,52,54,62,64,
  72,74,80,82,83,84,92,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  02,04,12,14,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,32,34,40,41,42,43,45,
  46,47,48,52,54,62,64,72,74,82,
  84,92,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  02,04,12,14,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,32,34,40,41,42,43,45,
  46,47,52,54,62,64,72,74,82,92,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  02,04,12,20,21,23,24,25,27,28,
  29,32,40,42,52,72,82,92,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  02,12,20,21,23,24,25,27,28,29,
  32,42,52,72,82,92,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  24,25,27,28,29,42,52,72,82,92,
   
  Cogihot123 thích bài này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 04/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 6 CHẠM

  Dan 79 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,62,63,64,65,70,
  71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,
  85,89,90,91,92,93,94,95,98,
  Dan 71 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,60,62,63,64,65,70,72,73,74,
  75,80,81,82,83,84,85,90,91,92,
  94,
  Dan 59 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  02,03,04,05,08,09,12,13,14,18,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,38,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,
  54,57,58,62,63,64,72,74,75,80,
  81,82,83,84,85,90,91,92,94,
  Dan 47 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  02,03,04,08,09,12,13,14,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,38,40,41,42,43,45,46,
  47,48,52,54,58,62,64,72,74,80,
  81,82,83,84,85,90,92,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  02,03,04,08,12,14,18,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,32,34,38,
  40,41,42,43,45,47,52,54,58,62,
  72,74,80,81,82,83,85,92,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  02,04,08,12,14,18,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,32,34,38,40,41,
  42,43,45,52,54,58,62,72,80,81,
  82,83,85,92,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  02,04,12,14,18,20,21,23,24,25,
  27,28,29,32,34,40,41,42,43,45,
  52,54,58,72,81,82,85,92,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  02,04,12,14,20,21,23,24,25,27,
  28,29,32,40,41,42,45,52,54,58,
  72,82,85,92,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  12,14,21,23,24,25,28,29,32,41,
  42,52,82,92,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  12,14,21,24,25,29,41,42,52,92,
   
  monggiausangCogihot123 thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 04/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 5 CHẠM

  Dan 75 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,36,38,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,
  60,61,62,63,64,65,69,70,71,72,
  74,75,80,81,82,83,84,85,89,90,
  91,92,94,96,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  13,14,15,16,18,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,
  40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,
  64,65,69,70,72,74,75,80,81,82,
  83,84,85,92,94,96,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,
  14,16,18,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,36,38,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,52,54,56,
  58,60,61,62,63,64,65,69,70,72,
  74,80,81,82,83,84,85,92,94,96,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,06,08,10,12,14,16,
  18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,34,36,38,40,41,42,43,45,
  47,48,49,52,54,56,58,60,61,62,
  63,65,69,72,74,80,81,82,83,84,
  85,92,94,96,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,04,06,08,10,12,14,18,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  36,38,40,41,42,43,45,47,49,52,
  54,58,60,62,63,72,74,80,81,82,
  83,85,92,94,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,04,06,08,10,12,14,18,20,
  21,23,24,25,26,28,29,32,34,36,
  40,41,42,43,45,52,54,58,60,62,
  63,80,81,82,85,92,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  02,04,06,08,12,14,20,21,24,25,
  40,41,42,45,52,54,58,60,80,85,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  02,04,06,14,20,25,40,41,45,52,
  54,58,60,85,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  14,41,
   
  monggiausangCogihot123 thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 04/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 4 CHẠM

  Dan 70 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,36,38,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,52,54,58,60,61,62,
  63,64,68,69,70,71,72,74,80,81,
  82,83,84,85,86,90,91,92,94,96,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,18,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,36,38,40,
  41,42,43,45,46,48,49,50,52,54,
  58,60,62,63,64,69,70,72,80,81,
  82,83,84,85,90,92,94,96,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,18,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,36,38,40,
  41,42,43,45,46,48,50,52,54,58,
  60,62,63,64,70,72,80,81,82,83,
  84,85,90,92,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,10,12,14,
  20,21,24,25,26,27,28,29,34,40,
  41,42,43,45,46,50,52,54,58,60,
  62,64,70,72,80,82,85,92,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,04,06,07,08,10,12,14,20,
  21,24,26,27,28,29,40,41,42,45,
  54,60,62,70,72,80,82,92,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,06,07,08,10,14,24,26,29,41,
  42,45,54,60,62,70,80,92,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  06,14,41,45,54,60,
   
  Cogihot123 thích bài này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 04/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 3 CHẠM

  Dan 84 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,80,81,82,83,84,85,86,90,91,
  92,93,94,96,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,58,60,61,62,63,64,65,67,
  69,70,71,72,73,74,76,80,81,82,
  83,84,85,90,91,92,93,94,96,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,58,60,61,62,63,64,67,69,70,
  71,72,73,74,76,80,81,82,83,84,
  85,90,91,92,93,94,96,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,48,51,
  52,54,60,61,62,64,67,69,70,71,
  72,73,76,80,81,82,83,84,90,92,
  93,96,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,04,06,07,08,10,12,14,20,
  21,23,24,25,26,27,29,32,37,38,
  40,41,42,45,46,52,54,60,62,64,
  67,69,70,72,73,76,80,83,92,96,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  02,06,07,12,14,20,21,23,29,32,
  41,45,46,54,60,64,67,70,76,92,
   
  monggiausangCogihot123 thích điều này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 04/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 2 CHẠM

  Dan 85 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,
  91,92,93,94,96,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,57,
  58,60,62,63,64,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,90,91,92,93,96,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,03,04,06,07,09,10,12,13,14,
  15,18,19,21,23,24,25,29,30,31,
  32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,48,51,52,54,60,63,64,67,
  70,73,76,81,83,84,90,91,92,93,
  ]
   
  monggiausangCogihot123 thích điều này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 05/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 8 CHẠM
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 9/33 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,14,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,
  35,36,37,39,40,41,42,43,45,47,
  49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,
  61,62,63,65,67,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,82,87,90,
  91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 10/33 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,17,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,35,37,39,40,
  42,45,47,49,50,52,53,54,56,57,
  59,60,62,65,67,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,82,87,90,91,
  92,93,94,95,96,97,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 11/33 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,17,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,32,37,40,42,45,47,
  50,52,54,56,57,59,60,62,65,67,
  70,71,72,73,74,75,76,79,80,82,
  90,92,95,97,
  Dan 51 so. Thang neu it nhat 12/33 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,17,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,32,37,40,42,45,47,50,
  52,54,57,59,60,62,67,70,71,72,
  73,74,75,76,79,80,82,90,92,95,
  97,
  Dan 47 so. Thang neu it nhat 13/33 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,17,20,21,23,24,25,26,27,
  29,30,32,37,40,42,47,50,52,57,
  59,60,62,67,70,71,72,73,74,75,
  76,79,80,90,92,95,97,
  Dan 37 so. Thang neu it nhat 14/33 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,20,21,24,25,26,27,29,30,
  40,42,47,50,52,57,60,62,70,72,
  74,75,79,80,90,92,97,
  Dan 33 so. Thang neu it nhat 15/33 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,20,21,24,25,26,27,29,30,
  40,42,50,52,57,60,62,70,72,75,
  80,90,92,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 16/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  20,25,26,27,29,30,40,50,52,57,
  60,62,70,72,75,80,90,92,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 17/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,20,
  25,30,40,50,52,60,70,90,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 18/33 Win
  02,03,04,05,06,07,09,20,25,30,
  40,50,52,60,70,90,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 19/33 Win
  02,03,04,06,07,09,20,30,40,60,
  70,90,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 20/33 Win
  02,06,07,20,60,70,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 21/33 Win
  02,07,20,70,
   
  haihh698Cogihot123 thích điều này.
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 05/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 7 CHẠM
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 14/33 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,
  45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,
  57,59,60,61,62,63,64,65,67,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,
  87,90,91,92,93,94,95,97,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 15/33 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,
  47,49,50,52,53,54,57,59,60,61,
  62,63,67,70,71,72,73,74,75,76,
  79,80,82,90,91,92,93,94,95,97,
  Dan 65 so. Thang neu it nhat 16/33 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,17,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  37,39,40,41,42,43,45,47,49,50,
  52,53,54,57,59,60,62,67,70,71,
  72,73,74,75,76,79,80,82,90,91,
  92,93,94,95,97,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 17/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,17,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,37,40,41,
  42,43,45,47,50,52,54,57,59,60,
  62,70,71,72,73,74,75,79,80,82,
  90,92,95,97,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 18/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,17,20,21,23,24,25,26,
  27,29,30,31,32,34,37,40,41,42,
  43,45,50,52,54,57,60,62,70,71,
  72,73,75,80,90,92,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 19/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,20,21,23,24,25,26,27,29,
  30,31,32,37,40,42,50,52,57,60,
  62,70,72,73,75,80,90,92,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 20/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,
  20,21,23,24,25,26,27,29,30,32,
  40,42,50,52,57,60,62,70,72,75,
  90,92,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 21/33 Win
  02,03,04,06,07,20,24,25,26,27,
  29,30,40,42,52,60,62,70,72,92,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 22/33 Win
  02,03,04,06,07,20,24,25,30,40,
  42,52,60,70,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 23/33 Win
  02,03,04,07,20,30,40,70,
   
  monggiausang, haihh698Cogihot123 Thích điều này.
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 05/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 6 CHẠM
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 20/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,37,39,40,41,42,43,45,46,
  47,49,50,51,52,53,54,56,57,59,
  60,61,62,64,65,67,70,71,72,73,
  74,75,76,79,80,81,82,90,91,92,
  93,94,95,97,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 21/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,19,20,21,23,24,
  25,26,27,29,30,31,32,34,35,37,
  40,41,42,43,45,46,50,51,52,53,
  54,57,60,62,64,70,71,72,73,75,
  79,80,90,91,92,97,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 22/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,17,20,21,23,24,25,26,
  27,29,30,31,32,34,35,40,41,42,
  43,45,46,50,52,53,54,57,60,62,
  64,70,71,72,75,80,90,92,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 23/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  14,17,20,21,24,25,26,27,29,30,
  35,40,41,42,45,50,52,53,54,57,
  60,62,70,71,72,75,80,92,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 24/33 Win
  01,02,03,04,06,07,10,12,14,17,
  20,21,24,25,26,27,30,40,41,42,
  45,52,54,57,60,62,70,71,72,75,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 25/33 Win
  02,03,04,07,12,14,17,20,21,25,
  26,30,40,41,52,57,62,70,71,75,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 26/33 Win
  02,03,07,12,14,20,21,30,41,57,
  70,75,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 27/33 Win
  02,03,07,12,14,20,21,30,41,57,
  70,75,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 28/33 Win
   
  haihh698Cogihot123 thích điều này.
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 05/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 5 CHẠM
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 23/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,
  48,49,50,52,53,54,57,58,59,60,
  62,63,64,67,69,70,71,72,73,75,
  76,79,80,81,82,84,85,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 65 so. Thang neu it nhat 24/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,17,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,
  50,52,53,54,57,58,59,60,62,63,
  64,70,71,72,73,75,80,82,84,85,
  90,92,93,94,95,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 25/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,17,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  40,41,42,43,45,46,50,52,53,54,
  57,58,59,60,62,63,64,70,71,72,
  73,75,80,82,85,90,92,95,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 26/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,17,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,32,34,35,36,40,41,42,
  43,45,46,50,52,53,54,57,59,60,
  62,63,64,70,71,72,75,80,82,90,
  92,95,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 27/33 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  14,20,21,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,34,41,42,43,45,50,52,54,
  57,60,62,70,72,75,80,82,90,92,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 28/33 Win
  02,03,05,07,12,14,20,21,23,24,
  25,26,27,29,30,32,41,42,50,52,
  62,70,72,92,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 29/33 Win
  02,03,07,12,20,21,23,24,25,26,
  30,32,42,52,62,70,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 30/33 Win
  12,21,23,25,32,52,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 31/33 Win
  12,21,
   
  monggiausang, haihh698Cogihot123 Thích điều này.
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 05/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 4 CHẠM
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 26/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,67,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  85,87,89,90,91,92,93,95,96,97,
  98,
  Dan 75 so. Thang neu it nhat 27/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,82,85,87,89,90,
  92,93,95,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 28/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,39,40,41,42,43,45,47,50,51,
  52,53,54,57,58,59,60,62,63,67,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  82,85,87,90,92,93,95,97,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 29/33 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,17,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,37,41,42,45,50,
  52,54,57,59,60,62,70,71,72,73,
  75,80,82,90,92,95,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 30/33 Win
  01,02,03,06,07,08,09,10,12,17,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,37,42,52,57,60,62,70,71,72,
  73,75,80,82,90,92,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 31/33 Win
  02,06,07,12,17,20,21,23,24,25,
  27,28,29,32,42,52,57,60,70,71,
  72,75,82,92,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 32/33 Win
  12,21,57,75,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 33/33 Win
   
  Cogihot123 thích bài này.
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 05/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 3 CHẠM
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 29/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,62,63,64,65,67,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,82,84,85,87,
  89,90,92,93,95,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 30/33 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,
  51,52,54,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,82,84,85,87,90,92,93,
  95,97,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 31/33 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,36,37,41,
  42,43,45,50,51,52,54,56,57,58,
  59,60,62,63,65,67,70,71,72,73,
  75,76,78,79,80,82,85,87,90,92,
  95,97,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 32/33 Win
  01,02,03,05,06,07,08,10,12,13,
  14,15,17,20,21,23,25,26,27,28,
  29,30,31,32,41,50,51,52,57,58,
  60,62,70,71,72,75,80,82,85,92,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 33/33 Win
  05,07,13,17,26,27,31,50,62,70,
  71,72,
   
  monggiausangCogihot123 thích điều này.
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,746
  Được thích:
  89,897
  Điểm thành tích:
  113
  NGÀY 05/06/2020
  CHỐT THEO PHẦN BÙ 2 CHẠM
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 32/33 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,39,41,42,43,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,57,58,60,62,63,64,
  67,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,84,85,87,89,90,92,93,
  97,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 33/33 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,17,20,21,23,25,26,27,28,
  30,31,32,39,41,45,47,50,52,54,
  57,60,62,67,70,71,72,74,75,76,
  79,80,82,90,93,97,
   
  Cogihot123 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net