quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

XSMN thứ 6 ngày 26/03/2021: Bình Dương - Vĩnh Long - Trà Vinh

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 25/3/21.

Lượt xem: 2,234

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  Giải nhất MB lần 1
  Dan 90 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,
  42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,
  66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,
  42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  53,55,56,58,59,61,65,66,67,68,
  69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,
  44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,
  56,58,59,61,65,66,67,69,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,
  45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,
  58,59,61,65,66,67,69,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,
  86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,
  98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,
  45,47,48,49,51,52,53,55,58,59,
  61,65,66,67,69,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 76 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,04,05,06,09,10,11,12,
  13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
  36,37,39,40,41,43,44,45,47,48,
  49,51,52,53,55,58,59,61,65,66,
  67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,85,86,87,89,90,91,92,
  93,95,96,97,98,99,
  Dan 72 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,01,02,04,05,09,10,11,12,13,
  14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,
  27,28,29,31,33,34,35,36,37,39,
  40,41,43,44,45,47,48,49,51,53,
  55,58,59,61,65,66,67,69,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,85,
  86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,
  98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,01,02,04,05,09,10,11,12,13,
  14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,
  27,28,29,31,33,34,35,36,37,40,
  41,43,45,47,48,49,51,53,55,58,
  59,61,65,66,67,69,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,85,86,87,
  89,90,91,92,93,95,97,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,01,02,04,05,09,10,11,12,13,
  14,17,18,21,22,23,24,26,27,28,
  29,31,33,34,35,36,37,40,41,43,
  45,47,48,49,51,53,55,58,59,61,
  65,67,69,71,73,74,76,77,78,79,
  81,85,86,87,89,90,91,92,93,95,
  97,98,99,
  Dan 59 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,01,02,04,05,09,10,11,12,13,
  14,17,18,21,22,24,26,28,29,31,
  33,34,35,36,37,40,41,43,45,48,
  49,51,53,55,58,59,61,65,67,69,
  71,73,74,76,77,78,79,81,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,98,99,
  Dan 56 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,01,02,04,05,09,10,11,12,13,
  14,17,22,24,26,28,29,31,33,34,
  35,36,37,40,41,43,45,48,49,51,
  53,55,58,59,61,65,67,69,71,73,
  74,76,77,78,79,81,86,87,89,90,
  91,92,93,95,98,99,
  Dan 51 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,01,02,04,05,09,10,11,12,13,
  14,17,22,24,26,29,31,33,34,35,
  36,37,40,41,45,48,49,53,55,58,
  59,65,67,69,71,74,76,77,78,79,
  81,86,87,89,90,91,92,93,95,98,
  99,
  Dan 44 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,01,02,04,10,11,13,14,17,22,
  24,26,29,31,33,34,35,36,37,40,
  41,45,48,53,55,58,59,67,69,71,
  74,76,77,78,79,81,86,87,89,90,
  91,92,93,99,
  Dan 39 so. Thang neu 112/125 Win.
  01,02,04,10,11,13,14,17,22,24,
  26,29,31,33,34,40,41,45,53,55,
  58,59,67,69,71,74,76,77,78,79,
  81,86,87,89,90,91,92,93,99,
  Dan 37 so. Thang neu 113/125 Win.
  02,04,10,11,13,17,22,24,26,29,
  31,33,34,40,41,45,53,55,58,59,
  67,69,71,74,76,77,78,79,81,86,
  87,89,90,91,92,93,99,
  Dan 29 so. Thang neu 114/125 Win.
  02,11,13,17,22,26,29,31,33,40,
  41,53,55,58,59,67,69,71,76,77,
  78,79,81,86,87,89,91,92,99,
  Dan 19 so. Thang neu 115/125 Win.
  22,26,29,31,33,41,53,55,67,76,
  77,78,79,81,86,87,89,91,92,
  Dan 15 so. Thang neu 116/125 Win.
  22,29,31,33,53,55,67,76,77,79,
  81,86,87,89,92,
  Dan 9 so. Thang neu 117/125 Win.
  29,31,33,53,77,79,86,87,89,
  Dan 5 so. Thang neu 118/125 Win.
  29,33,53,77,79,
  Dan 3 so. Thang neu 119/125 Win.
  53,77,79,
  Dan 2 so. Thang neu 120/125 Win.
  53,79,
  Dan 1 so. Thang neu 121/125 Win.
  53,
   
  gialinh123, vinhquangpt123, thanhfeu and 1 người khác Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  Giải nhất MB lần 2
  Dan 88 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,
  89,90,91,94,95,96,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,
  90,91,94,95,96,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,
  94,95,96,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,
  94,95,96,98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,54,55,56,58,60,
  61,62,64,65,67,68,69,71,72,73,
  74,76,77,78,79,80,81,82,84,86,
  87,88,89,90,91,94,95,96,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,
  34,35,36,37,38,42,43,45,47,48,
  50,51,54,55,56,58,60,61,62,64,
  65,67,68,71,72,73,74,76,77,78,
  79,80,81,82,86,87,88,89,90,91,
  94,95,96,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,27,28,31,32,33,34,35,
  36,37,38,42,43,45,47,48,50,51,
  54,55,56,58,60,61,62,65,67,71,
  72,73,74,77,78,79,80,81,82,87,
  88,89,90,91,94,95,96,98,99,
  Dan 67 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,27,28,31,32,33,34,35,
  36,37,38,42,45,47,48,50,51,54,
  56,58,60,61,62,65,67,71,72,73,
  74,77,78,79,80,81,82,87,88,89,
  90,91,94,95,96,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,
  23,24,27,28,31,32,33,34,35,36,
  37,38,42,45,48,51,54,56,58,60,
  62,65,67,71,72,73,74,77,78,79,
  80,81,82,87,88,89,90,91,94,95,
  96,98,99,
  Dan 56 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,13,
  15,16,17,18,19,22,24,27,28,31,
  32,33,34,35,36,37,38,42,45,48,
  51,54,56,58,60,62,65,67,71,72,
  73,74,77,78,79,80,81,87,88,90,
  91,94,95,96,98,99,
  Dan 47 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,01,03,04,05,08,09,10,13,16,
  17,18,22,24,27,28,31,32,33,34,
  35,36,37,38,45,51,54,58,60,62,
  65,67,71,72,73,77,78,79,80,81,
  87,88,91,95,96,98,99,
  Dan 42 so. Thang neu 110/125 Win.
  01,03,04,05,08,09,10,13,16,17,
  18,22,24,27,28,31,32,33,34,35,
  36,37,38,45,51,58,60,62,65,67,
  71,72,78,79,80,81,87,88,91,95,
  98,99,
  Dan 38 so. Thang neu 111/125 Win.
  03,04,05,09,10,13,16,17,18,22,
  27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,
  45,51,58,60,62,65,67,71,72,79,
  80,81,87,88,91,95,98,99,
  Dan 34 so. Thang neu 112/125 Win.
  03,04,09,10,13,17,18,22,27,28,
  31,32,33,35,36,37,38,45,51,58,
  60,62,65,71,72,79,80,81,87,88,
  91,95,98,99,
  Dan 33 so. Thang neu 113/125 Win.
  04,09,10,13,17,18,22,27,28,31,
  32,33,35,36,37,38,45,51,58,60,
  62,65,71,72,79,80,81,87,88,91,
  95,98,99,
  Dan 31 so. Thang neu 114/125 Win.
  09,10,13,17,18,27,28,31,32,33,
  35,36,37,38,45,51,58,60,62,65,
  71,72,79,80,81,87,88,91,95,98,
  99,
  Dan 27 so. Thang neu 115/125 Win.
  09,13,17,18,27,28,31,32,33,35,
  36,37,38,45,51,58,60,62,71,72,
  79,80,81,87,91,95,99,
  Dan 22 so. Thang neu 116/125 Win.
  09,13,27,28,31,33,35,36,37,38,
  45,51,60,62,71,72,79,81,87,91,
  95,99,
  Dan 14 so. Thang neu 117/125 Win.
  09,13,27,31,33,38,45,71,72,79,
  81,87,95,99,
  Dan 13 so. Thang neu 118/125 Win.
  13,27,31,33,38,45,71,72,79,81,
  87,95,99,
  Dan 9 so. Thang neu 119/125 Win.
  13,27,33,38,45,72,81,95,99,
  Dan 6 so. Thang neu 120/125 Win.
  13,27,33,38,72,95,
  Dan 4 so. Thang neu 121/125 Win.
  27,33,72,95,
  Dan 2 so. Thang neu 122/125 Win.
  33,95,
   
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  Giải nhất MB lần 3
  Dan 90 so. Thang neu 97/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,59,60,61,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,59,60,61,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,33,34,35,36,37,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,59,60,61,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,80,81,82,83,84,85,86,88,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,33,34,35,36,37,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,59,60,61,64,65,66,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,88,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,59,60,61,64,65,66,67,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,88,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,36,37,40,41,42,44,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,59,60,61,64,65,66,67,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,
  83,84,85,86,88,91,92,93,94,95,
  96,97,99,
  Dan 79 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  33,34,36,37,40,41,42,44,45,46,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,
  60,61,64,65,66,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,
  86,88,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 76 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  33,34,36,37,40,41,42,44,45,46,
  48,50,51,53,54,55,56,57,59,60,
  61,64,65,66,69,70,71,72,73,74,
  78,80,81,82,83,84,85,86,88,92,
  93,94,95,96,97,99,
  Dan 73 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,03,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,
  36,37,40,41,42,44,45,46,48,50,
  51,53,54,55,56,57,59,60,61,64,
  65,66,69,70,71,72,73,74,78,80,
  81,82,83,84,85,86,92,93,94,95,
  96,97,99,
  Dan 64 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,03,04,05,08,09,10,11,12,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,
  27,28,29,30,31,33,34,36,37,41,
  44,45,48,50,51,53,54,55,56,57,
  59,60,61,64,65,66,69,70,71,72,
  74,78,80,81,82,83,84,85,86,92,
  93,96,97,99,
  Dan 58 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,03,04,05,08,09,10,11,12,14,
  15,18,19,20,21,23,24,26,27,28,
  29,30,31,33,34,36,37,41,44,45,
  48,50,51,54,55,56,57,59,60,61,
  64,65,66,69,70,71,72,80,81,82,
  83,84,85,92,93,96,97,99,
  Dan 55 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,03,04,05,08,09,10,11,14,15,
  18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,
  33,34,36,37,41,44,45,48,50,51,
  54,55,56,57,59,60,61,64,65,66,
  69,70,71,72,80,81,82,83,84,85,
  92,93,96,97,99,
  Dan 51 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,03,04,05,08,10,11,14,15,18,
  19,20,21,26,28,29,30,31,33,34,
  36,37,41,44,45,48,50,51,54,55,
  56,57,59,60,61,64,66,69,70,71,
  72,80,81,82,83,84,85,92,93,97,
  99,
  Dan 43 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,03,05,08,11,14,15,18,19,20,
  21,28,29,30,31,33,34,36,37,41,
  44,45,50,51,54,55,56,59,60,61,
  64,66,69,80,81,82,83,84,85,92,
  93,97,99,
  Dan 41 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,03,05,08,11,14,15,18,19,20,
  21,28,30,31,33,34,36,37,41,44,
  45,50,51,54,55,56,59,60,61,64,
  66,69,80,82,83,84,85,92,93,97,
  99,
  Dan 38 so. Thang neu 112/125 Win.
  00,03,05,08,11,14,15,18,19,20,
  21,28,30,31,33,34,36,37,41,44,
  45,50,51,55,56,59,60,61,64,69,
  80,82,83,85,92,93,97,99,
  Dan 33 so. Thang neu 113/125 Win.
  03,05,08,11,14,15,18,19,20,21,
  30,31,34,36,37,41,44,45,50,51,
  55,56,59,60,61,69,80,82,83,92,
  93,97,99,
  Dan 30 so. Thang neu 114/125 Win.
  03,05,08,11,14,15,18,19,20,21,
  30,34,36,37,41,44,50,55,56,59,
  60,61,69,80,82,83,92,93,97,99,
  Dan 23 so. Thang neu 115/125 Win.
  05,08,15,18,20,21,30,34,36,37,
  44,50,56,59,60,61,69,80,82,83,
  92,97,99,
  Dan 20 so. Thang neu 116/125 Win.
  05,08,18,20,21,30,34,36,37,44,
  50,59,60,61,69,80,83,92,97,99,
  Dan 17 so. Thang neu 117/125 Win.
  05,18,20,21,34,36,37,44,50,59,
  60,61,69,80,83,92,99,
  Dan 10 so. Thang neu 118/125 Win.
  05,18,21,37,44,59,69,83,92,99,
  Dan 8 so. Thang neu 119/125 Win.
  05,18,21,37,59,83,92,99,
  Dan 7 so. Thang neu 120/125 Win.
  05,18,21,37,59,92,99,
  Dan 6 so. Thang neu 121/125 Win.
  05,21,37,59,92,99,
  Dan 3 so. Thang neu 122/125 Win.
  05,37,59,
  Dan 3 so. Thang neu 123/125 Win.
  05,37,59,
  Dan 2 so. Thang neu 124/125 Win.
  05,37,
  Dan 2 so. Thang neu 125/125 Win.
  05,37,
   
  gialinh123, vinhquangpt123, thanhfeu and 1 người khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  Giải nhất MB lần 4
  Dan 89 so. Thang neu 94/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,55,56,57,59,62,64,65,66,
  67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 95/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,56,57,59,62,64,65,66,67,68,
  69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 96/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,56,57,59,62,64,65,66,67,68,
  69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 97/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,56,57,59,62,64,65,66,67,68,
  69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,56,57,59,62,64,65,66,67,68,
  69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,56,57,59,62,64,65,66,67,68,
  69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  56,57,59,62,64,65,66,67,68,69,
  70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,87,88,89,90,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,
  33,34,35,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,
  59,62,64,65,66,67,68,69,70,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,87,88,89,90,93,94,95,96,
  98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 102/125 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,
  34,35,37,39,41,42,43,45,46,47,
  48,50,51,53,54,56,57,59,62,64,
  65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,
  88,89,90,93,94,95,96,98,99,
  Dan 76 so. Thang neu 103/125 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,31,32,33,34,
  35,37,39,41,42,43,45,46,47,48,
  50,51,53,54,56,57,59,62,64,65,
  66,68,69,70,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 104/125 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,28,31,33,34,35,37,
  41,42,43,45,46,47,48,50,51,53,
  54,56,57,59,62,64,65,66,68,69,
  70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  83,84,85,87,88,89,90,93,94,95,
  96,98,99,
  Dan 67 so. Thang neu 105/125 Win.
  01,03,04,05,07,08,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,31,33,34,35,37,41,42,
  43,45,47,48,50,51,53,54,56,57,
  59,62,64,65,66,68,70,74,75,76,
  77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,
  90,93,94,95,96,98,99,
  Dan 64 so. Thang neu 106/125 Win.
  01,03,04,05,07,08,10,11,12,13,
  14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,28,31,33,34,35,37,41,42,43,
  45,47,48,50,51,53,54,56,57,59,
  62,64,65,66,68,70,74,75,76,78,
  79,80,81,83,84,85,88,90,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 57 so. Thang neu 107/125 Win.
  01,03,04,05,07,10,12,13,14,15,
  17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,
  31,33,34,37,41,42,43,45,47,48,
  51,53,54,56,57,59,62,65,66,68,
  70,74,75,76,78,79,80,81,83,84,
  85,90,93,95,96,98,99,
  Dan 55 so. Thang neu 108/125 Win.
  01,03,04,05,07,10,12,13,15,17,
  18,19,20,21,23,24,25,26,28,31,
  33,34,37,41,42,43,45,47,48,51,
  53,54,56,57,59,65,66,68,70,74,
  75,76,78,79,80,81,83,84,85,90,
  93,95,96,98,99,
  Dan 52 so. Thang neu 109/125 Win.
  01,03,04,07,10,12,13,15,17,18,
  19,20,21,23,24,25,26,28,31,34,
  37,41,42,43,45,47,48,51,53,54,
  56,57,59,65,66,68,70,74,75,76,
  78,79,80,81,83,84,85,90,93,95,
  96,99,
  Dan 49 so. Thang neu 110/125 Win.
  01,03,04,07,10,12,13,15,17,18,
  19,20,21,23,24,26,28,31,37,41,
  42,43,45,47,48,51,53,54,56,57,
  59,65,66,68,70,74,75,76,78,79,
  80,81,84,85,90,93,95,96,99,
  Dan 44 so. Thang neu 111/125 Win.
  01,03,04,07,10,12,13,15,17,18,
  19,20,21,23,24,26,28,31,37,41,
  42,43,45,47,48,51,53,54,56,65,
  66,68,70,74,76,78,79,80,81,84,
  85,90,96,99,
  Dan 39 so. Thang neu 112/125 Win.
  01,03,04,07,10,12,13,15,17,18,
  20,23,24,26,28,31,37,41,43,45,
  47,48,51,53,54,56,65,66,68,74,
  76,78,79,80,81,84,85,90,96,
  Dan 31 so. Thang neu 113/125 Win.
  01,03,04,07,10,12,13,15,17,18,
  20,23,24,26,28,37,41,43,45,48,
  53,56,65,74,76,79,80,84,85,90,
  96,
  Dan 27 so. Thang neu 114/125 Win.
  01,03,04,07,10,12,13,15,17,20,
  23,24,26,28,37,41,43,53,56,65,
  74,76,79,80,85,90,96,
  Dan 23 so. Thang neu 115/125 Win.
  01,03,04,07,10,12,17,20,23,24,
  26,28,37,41,43,53,56,65,74,80,
  85,90,96,
  Dan 22 so. Thang neu 116/125 Win.
  01,03,04,07,12,17,20,23,24,26,
  28,37,41,43,53,56,65,74,80,85,
  90,96,
  Dan 20 so. Thang neu 117/125 Win.
  01,04,12,17,20,23,24,26,28,37,
  41,43,53,56,65,74,80,85,90,96,
  Dan 15 so. Thang neu 118/125 Win.
  04,12,20,23,24,26,28,43,53,56,
  65,74,80,85,90,
  Dan 11 so. Thang neu 119/125 Win.
  12,20,23,26,28,43,53,65,74,85,
  90,
  Dan 9 so. Thang neu 120/125 Win.
  12,20,23,26,28,43,53,74,90,
  Dan 9 so. Thang neu 121/125 Win.
  12,20,23,26,28,43,53,74,90,
  Dan 8 so. Thang neu 122/125 Win.
  12,20,23,28,43,53,74,90,
  Dan 7 so. Thang neu 123/125 Win.
  12,20,23,28,43,53,90,
  Dan 6 so. Thang neu 124/125 Win.
  12,20,23,28,43,90,
  Dan 6 so. Thang neu 125/125 Win.
  12,20,23,28,43,90,
   
  gialinh123, vinhquangpt123, thanhfeu and 1 người khác Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  Giải nhất MB lần 5
  Dan 90 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,72,73,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,57,58,59,60,61,64,
  65,66,67,68,69,72,73,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,57,58,59,60,61,64,65,
  67,68,69,72,73,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,
  44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,57,58,59,60,61,64,65,67,68,
  69,72,73,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,
  33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,
  45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  57,58,59,60,61,64,65,68,69,72,
  73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,
  36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,
  48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,
  60,61,64,65,68,69,72,73,75,76,
  77,78,79,80,81,83,84,87,88,89,
  91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 76 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,32,33,36,
  37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,
  49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,
  61,64,65,68,69,73,75,76,77,78,
  79,80,81,83,84,87,88,89,91,92,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,32,33,36,37,38,
  39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,
  51,52,53,55,57,58,59,61,64,65,
  68,69,73,75,76,77,78,79,80,81,
  83,87,88,89,91,92,93,94,95,96,
  99,
  Dan 65 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,16,17,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,32,33,36,37,38,39,43,
  44,45,47,48,49,50,52,53,55,57,
  58,59,61,64,65,68,69,73,75,76,
  77,78,79,80,81,83,87,88,91,92,
  93,94,95,96,99,
  Dan 59 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  14,16,17,21,22,23,24,25,26,27,
  28,33,36,37,39,43,44,45,47,48,
  49,50,52,53,55,57,58,59,61,64,
  65,69,73,75,76,77,78,79,80,81,
  83,87,88,91,93,94,95,96,99,
  Dan 58 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  14,16,17,21,22,23,24,25,26,27,
  28,33,36,37,39,43,44,47,48,49,
  50,52,53,55,57,58,59,61,64,65,
  69,73,75,76,77,78,79,80,81,83,
  87,88,91,93,94,95,96,99,
  Dan 53 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  14,16,17,21,22,23,24,25,27,28,
  33,36,37,39,43,44,47,48,49,52,
  55,57,58,59,61,64,65,69,73,77,
  78,79,80,81,83,87,88,91,93,94,
  95,96,99,
  Dan 51 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,03,04,05,06,08,10,11,12,14,
  16,17,21,22,23,24,25,27,28,33,
  36,37,39,43,44,47,48,49,52,55,
  57,58,59,61,64,65,69,73,77,78,
  79,80,83,87,88,91,93,94,95,96,
  99,
  Dan 44 so. Thang neu 112/125 Win.
  00,03,04,05,06,08,10,11,12,14,
  16,17,22,23,25,27,28,33,36,37,
  39,43,44,47,48,49,52,55,61,64,
  65,69,73,77,78,79,80,87,91,93,
  94,95,96,99,
  Dan 36 so. Thang neu 113/125 Win.
  00,03,04,05,08,10,11,14,16,22,
  23,25,33,36,37,39,43,44,47,48,
  49,52,55,61,65,69,73,77,78,79,
  80,91,93,94,96,99,
  Dan 35 so. Thang neu 114/125 Win.
  00,03,04,05,10,11,14,16,22,23,
  25,33,36,37,39,43,44,47,48,49,
  52,55,61,65,69,73,77,78,79,80,
  91,93,94,96,99,
  Dan 28 so. Thang neu 115/125 Win.
  00,05,10,11,14,22,25,36,37,39,
  43,44,47,49,52,55,61,65,69,73,
  77,79,80,91,93,94,96,99,
  Dan 19 so. Thang neu 116/125 Win.
  05,11,36,44,47,49,52,55,61,65,
  73,77,79,80,91,93,94,96,99,
  Dan 12 so. Thang neu 117/125 Win.
  11,44,47,52,61,65,77,79,80,91,
  94,99,
  Dan 11 so. Thang neu 118/125 Win.
  11,44,47,52,61,65,77,79,80,91,
  99,
  Dan 10 so. Thang neu 119/125 Win.
  44,47,52,61,65,77,79,80,91,99,
  Dan 9 so. Thang neu 120/125 Win.
  44,52,61,65,77,79,80,91,99,
  Dan 7 so. Thang neu 121/125 Win.
  44,52,61,65,80,91,99,
  Dan 7 so. Thang neu 122/125 Win.
  44,52,61,65,80,91,99,
  Dan 5 so. Thang neu 123/125 Win.
  52,61,65,80,91,
  Dan 4 so. Thang neu 124/125 Win.
  52,65,80,91,
  Dan 3 so. Thang neu 125/125 Win.
  52,80,91,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt MB lần 1
  Dan 88 so. Thang neu 99/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,96,97,
  Dan 84 so. Thang neu 100/125 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,82,85,86,87,88,90,91,92,
  93,94,96,97,
  Dan 83 so. Thang neu 101/125 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,82,85,86,88,90,91,92,93,
  94,96,97,
  Dan 80 so. Thang neu 102/125 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,18,20,21,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,
  85,86,88,90,91,92,93,94,96,97,
  Dan 78 so. Thang neu 103/125 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,18,20,21,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,
  40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,
  73,75,76,77,78,79,80,82,85,86,
  88,90,91,92,93,94,96,97,
  Dan 75 so. Thang neu 104/125 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,18,20,21,25,26,27,
  28,29,30,31,32,35,36,37,39,40,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,72,73,75,
  76,78,79,80,82,85,86,88,90,91,
  92,93,94,96,97,
  Dan 68 so. Thang neu 105/125 Win.
  01,02,04,06,07,08,11,12,13,14,
  15,17,18,20,21,25,26,27,28,29,
  30,31,32,35,36,37,39,42,43,44,
  45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,
  69,70,72,73,75,78,79,80,82,85,
  86,88,90,91,92,93,94,96,
  Dan 62 so. Thang neu 106/125 Win.
  01,02,06,07,08,11,12,14,17,18,
  20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,36,37,39,42,43,44,45,47,48,
  49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,67,68,69,70,72,
  75,79,82,85,86,88,90,91,92,93,
  94,96,
  Dan 57 so. Thang neu 107/125 Win.
  01,02,07,08,11,12,14,17,18,20,
  21,25,26,27,28,29,30,31,35,36,
  37,39,42,43,44,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,67,68,69,70,72,75,79,82,
  85,86,88,90,91,92,93,
  Dan 51 so. Thang neu 108/125 Win.
  01,07,08,11,12,17,18,21,25,26,
  27,29,30,35,36,37,39,42,43,44,
  47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,67,68,70,
  72,75,79,82,85,86,88,90,91,92,
  93,
  Dan 45 so. Thang neu 109/125 Win.
  07,08,11,12,17,18,21,25,26,30,
  35,36,37,39,42,43,44,47,49,50,
  51,53,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,67,68,70,72,75,79,82,85,86,
  88,90,91,92,93,
  Dan 40 so. Thang neu 110/125 Win.
  07,08,11,17,18,21,26,30,35,36,
  37,39,42,43,44,47,49,50,51,53,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,
  68,79,82,85,86,88,90,91,92,93,
  Dan 33 so. Thang neu 111/125 Win.
  07,11,17,18,21,26,30,36,37,39,
  42,44,47,49,50,51,53,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,79,82,85,88,
  91,92,93,
  Dan 31 so. Thang neu 112/125 Win.
  07,11,17,18,21,26,30,36,37,42,
  44,47,49,50,53,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,79,82,85,88,91,92,
  93,
  Dan 27 so. Thang neu 113/125 Win.
  07,18,26,30,36,37,42,44,47,49,
  50,53,57,58,59,60,61,62,63,64,
  79,82,85,88,91,92,93,
  Dan 23 so. Thang neu 114/125 Win.
  07,18,26,30,36,37,42,44,49,53,
  57,58,59,60,61,63,64,79,82,85,
  91,92,93,
  Dan 18 so. Thang neu 115/125 Win.
  07,18,26,30,42,44,53,57,58,59,
  60,63,79,82,85,91,92,93,
  Dan 14 so. Thang neu 116/125 Win.
  07,18,26,42,44,53,57,58,59,63,
  85,91,92,93,
  Dan 11 so. Thang neu 117/125 Win.
  18,42,44,53,57,58,59,63,85,92,
  93,
  Dan 9 so. Thang neu 118/125 Win.
  18,42,44,57,58,63,85,92,93,
  Dan 5 so. Thang neu 119/125 Win.
  18,42,57,58,85,
  Dan 5 so. Thang neu 120/125 Win.
  18,42,57,58,85,
  Dan 3 so. Thang neu 121/125 Win.
  18,57,58,
  Dan 2 so. Thang neu 122/125 Win.
  18,57,
  Dan 1 so. Thang neu 123/125 Win.
  57,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt MB lần 2
  Dan 87 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,70,71,72,75,76,
  77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,
  89,90,93,94,95,96,98,
  Dan 84 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,68,70,71,72,75,76,77,78,79,
  80,81,83,85,86,87,88,89,90,93,
  94,95,96,98,
  Dan 84 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,68,70,71,72,75,76,77,78,79,
  80,81,83,85,86,87,88,89,90,93,
  94,95,96,98,
  Dan 83 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  68,70,71,72,75,76,77,78,79,80,
  81,83,85,86,87,88,89,90,93,94,
  95,96,98,
  Dan 79 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,
  25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,66,68,70,71,72,
  75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,
  87,88,89,90,93,94,95,96,98,
  Dan 76 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,
  25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,
  48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  62,63,65,66,68,70,71,72,75,76,
  77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,
  89,93,94,95,96,98,
  Dan 70 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,22,24,25,
  26,29,32,33,34,35,36,38,39,40,
  41,42,43,44,45,47,48,51,52,53,
  54,57,58,60,62,63,65,66,68,70,
  71,72,75,76,77,78,79,80,81,83,
  85,86,87,88,89,93,94,95,96,98,
  Dan 66 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,22,24,25,26,
  29,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  42,43,44,45,47,48,51,52,53,54,
  57,58,60,63,66,68,70,71,72,75,
  76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,
  88,89,93,94,96,98,
  Dan 58 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,01,02,04,05,07,11,12,13,14,
  15,16,17,18,22,24,25,26,29,32,
  33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,
  45,48,51,52,53,54,57,60,63,66,
  68,71,72,75,76,77,78,80,81,83,
  85,87,88,89,93,94,96,98,
  Dan 52 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,01,02,04,05,07,11,12,13,14,
  15,18,22,24,25,26,29,32,33,34,
  35,36,38,40,41,42,43,44,45,48,
  51,52,53,54,57,60,63,66,75,76,
  77,78,80,81,83,85,88,89,93,94,
  96,98,
  Dan 47 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,01,02,04,05,07,11,12,13,14,
  15,18,22,24,25,26,29,32,33,34,
  35,36,38,41,42,44,45,48,52,53,
  57,60,63,66,75,76,78,80,81,83,
  85,88,89,93,94,96,98,
  Dan 42 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,01,02,04,07,11,12,13,14,15,
  18,24,25,26,33,34,35,36,38,41,
  42,44,45,48,52,53,57,60,63,66,
  75,76,78,80,81,83,85,88,89,94,
  96,98,
  Dan 37 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,01,02,04,07,11,12,13,14,15,
  18,25,33,34,35,36,38,41,42,45,
  48,52,53,57,63,66,75,76,78,80,
  81,83,88,89,94,96,98,
  Dan 29 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,01,02,04,07,11,12,13,14,15,
  18,25,34,35,36,42,45,48,53,63,
  66,75,76,78,81,83,88,89,96,
  Dan 26 so. Thang neu 112/125 Win.
  00,01,02,07,11,12,13,14,15,18,
  25,34,35,36,42,45,48,53,63,66,
  75,76,78,81,88,96,
  Dan 19 so. Thang neu 113/125 Win.
  00,01,02,07,12,13,14,15,18,25,
  34,35,36,42,45,48,53,63,81,
  Dan 17 so. Thang neu 114/125 Win.
  00,01,02,12,14,15,18,25,34,35,
  36,42,45,48,53,63,81,
  Dan 14 so. Thang neu 115/125 Win.
  02,12,14,15,18,25,35,36,42,45,
  48,53,63,81,
  Dan 8 so. Thang neu 116/125 Win.
  14,18,25,36,45,48,53,63,
  Dan 7 so. Thang neu 117/125 Win.
  14,18,25,36,45,48,53,
  Dan 6 so. Thang neu 118/125 Win.
  14,18,25,36,45,53,
  Dan 6 so. Thang neu 119/125 Win.
  14,18,25,36,45,53,
  Dan 3 so. Thang neu 120/125 Win.
  25,36,53,
  Dan 3 so. Thang neu 121/125 Win.
  25,36,53,
  Dan 3 so. Thang neu 122/125 Win.
  25,36,53,
  Dan 1 so. Thang neu 123/125 Win.
  36,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt MB lần 3
  Dan 88 so. Thang neu 98/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,
  86,88,89,90,91,93,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu 99/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,84,86,88,89,
  90,91,93,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu 100/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,84,86,88,89,
  90,91,93,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu 101/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,84,86,88,89,
  90,91,93,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu 102/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,
  13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,84,86,88,89,90,
  91,93,98,
  Dan 83 so. Thang neu 103/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,
  13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,84,86,88,89,90,
  91,93,98,
  Dan 83 so. Thang neu 104/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,
  13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,84,86,88,89,90,
  91,93,98,
  Dan 79 so. Thang neu 105/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,
  15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,84,86,88,89,90,91,93,98,
  Dan 76 so. Thang neu 106/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,11,12,13,15,
  16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,63,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,
  86,88,89,91,93,98,
  Dan 71 so. Thang neu 107/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,11,12,13,15,
  16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,
  29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,
  42,43,45,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,63,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,84,88,89,91,93,
  98,
  Dan 68 so. Thang neu 108/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,12,13,15,16,
  17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,
  31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,
  43,45,47,48,49,50,51,53,54,55,
  56,57,58,60,61,63,65,67,68,69,
  70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,
  81,82,84,88,89,91,93,98,
  Dan 65 so. Thang neu 109/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,12,13,15,16,
  17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,
  31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,
  43,45,47,48,49,50,51,53,54,55,
  56,58,60,61,63,65,67,68,70,71,
  72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,89,91,93,98,
  Dan 65 so. Thang neu 110/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,12,13,15,16,
  17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,
  31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,
  43,45,47,48,49,50,51,53,54,55,
  56,58,60,61,63,65,67,68,70,71,
  72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,89,91,93,98,
  Dan 56 so. Thang neu 111/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,12,13,15,16,
  18,20,21,25,26,27,29,31,33,35,
  37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,
  50,51,53,54,55,56,58,60,61,65,
  67,68,72,73,76,77,78,79,80,81,
  82,84,89,91,93,98,
  Dan 52 so. Thang neu 112/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,12,13,15,16,
  18,20,21,25,26,27,29,31,33,35,
  37,38,39,40,42,43,45,47,48,50,
  51,53,54,56,58,60,61,67,68,72,
  73,76,77,78,79,80,81,82,84,89,
  91,98,
  Dan 44 so. Thang neu 113/125 Win.
  03,04,05,06,12,13,15,16,18,20,
  25,26,27,29,31,33,35,37,38,39,
  40,43,45,47,50,51,54,56,58,60,
  61,67,68,72,73,76,77,78,79,81,
  82,89,91,98,
  Dan 37 so. Thang neu 114/125 Win.
  03,04,05,06,12,13,15,16,18,20,
  25,26,27,29,31,33,35,37,38,39,
  43,45,47,51,54,58,60,61,67,72,
  73,76,77,78,79,81,98,
  Dan 34 so. Thang neu 115/125 Win.
  03,04,05,06,12,13,15,16,18,20,
  25,26,27,29,31,33,35,37,39,43,
  47,54,58,60,61,67,72,73,76,77,
  78,79,81,98,
  Dan 27 so. Thang neu 116/125 Win.
  03,04,05,06,12,13,16,18,25,27,
  29,31,33,37,39,58,60,61,67,72,
  73,76,77,78,79,81,98,
  Dan 24 so. Thang neu 117/125 Win.
  03,05,06,12,13,16,18,25,27,29,
  31,33,37,58,60,61,67,72,76,77,
  78,79,81,98,
  Dan 21 so. Thang neu 118/125 Win.
  03,05,06,12,16,18,25,29,31,37,
  58,60,61,67,72,76,77,78,79,81,
  98,
  Dan 18 so. Thang neu 119/125 Win.
  03,06,18,25,29,31,37,58,60,61,
  67,72,76,77,78,79,81,98,
  Dan 14 so. Thang neu 120/125 Win.
  03,06,18,25,29,31,37,58,72,76,
  77,79,81,98,
  Dan 8 so. Thang neu 121/125 Win.
  03,06,25,31,76,77,79,98,
  Dan 6 so. Thang neu 122/125 Win.
  06,25,31,76,79,98,
  Dan 5 so. Thang neu 123/125 Win.
  06,25,31,79,98,
  Dan 3 so. Thang neu 124/125 Win.
  25,79,98,
  Dan 3 so. Thang neu 125/125 Win.
  25,79,98,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt MB lần 4
  Dan 89 so. Thang neu 96/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,79,80,81,84,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 88 so. Thang neu 97/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,59,60,61,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,79,80,81,84,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 85 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,59,60,61,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,79,80,81,84,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,99,
  Dan 82 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,
  33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,57,59,60,61,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,
  80,81,84,87,89,90,91,92,93,95,
  96,99,
  Dan 78 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,
  23,24,25,29,30,31,32,33,34,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,
  60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,79,80,81,84,
  87,89,90,91,92,95,96,99,
  Dan 74 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,18,20,21,22,23,
  24,25,29,30,31,32,33,34,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,
  49,50,51,52,54,55,57,59,60,61,
  63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,79,80,81,84,87,89,90,
  91,92,95,96,
  Dan 71 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,18,20,21,22,23,
  24,25,29,30,31,32,34,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,
  50,51,52,54,55,59,61,63,64,65,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  79,80,81,84,87,89,90,91,92,95,
  96,
  Dan 70 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,18,20,21,22,23,
  24,25,29,30,31,32,34,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,
  50,51,52,54,55,59,61,63,64,65,
  67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,
  80,81,84,87,89,90,91,92,95,96,
  Dan 69 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,18,21,22,23,24,
  25,29,30,31,32,34,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,
  51,52,54,55,59,61,63,64,65,67,
  69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,
  81,84,87,89,90,91,92,95,96,
  Dan 66 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,18,21,22,23,24,
  25,29,30,31,32,34,37,38,39,41,
  42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  54,55,59,61,63,64,65,67,69,70,
  71,72,74,75,76,77,79,80,81,84,
  87,89,90,92,95,96,
  Dan 61 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,01,05,07,08,09,10,11,12,14,
  15,16,18,21,22,23,24,25,29,30,
  31,32,34,37,38,39,41,42,43,44,
  45,47,48,49,50,51,52,54,55,59,
  63,64,65,67,69,70,71,72,75,76,
  77,79,80,81,84,87,89,90,92,95,
  96,
  Dan 56 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,01,05,07,08,09,10,12,14,16,
  18,21,22,23,24,25,29,31,32,34,
  37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,
  49,50,51,52,54,55,59,63,64,65,
  67,69,70,71,75,76,77,79,81,84,
  87,89,90,92,95,96,
  Dan 51 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,01,05,07,08,09,10,14,16,18,
  21,22,23,24,25,29,31,32,34,37,
  38,39,43,44,45,47,48,49,51,52,
  54,55,59,63,64,65,67,69,70,71,
  75,76,77,79,81,84,87,89,92,95,
  96,
  Dan 45 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,01,05,07,08,10,14,16,18,21,
  22,24,25,29,31,32,34,37,38,39,
  43,44,45,47,48,49,51,52,55,59,
  64,65,67,69,70,71,75,76,77,81,
  84,89,92,95,96,
  Dan 39 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,01,05,07,08,10,14,16,18,21,
  22,24,25,29,32,34,37,38,39,43,
  45,47,48,51,52,55,65,67,69,70,
  71,76,77,81,84,89,92,95,96,
  Dan 34 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,01,05,07,10,14,16,18,21,22,
  24,25,29,32,34,37,38,39,43,48,
  51,52,55,65,67,69,70,77,81,84,
  89,92,95,96,
  Dan 31 so. Thang neu 112/125 Win.
  00,01,05,07,10,14,16,18,21,22,
  25,29,32,34,37,38,39,43,48,51,
  52,55,67,69,70,77,81,84,89,92,
  96,
  Dan 27 so. Thang neu 113/125 Win.
  01,05,07,10,14,16,21,22,25,29,
  32,37,38,39,43,48,51,52,55,69,
  70,77,81,84,89,92,96,
  Dan 23 so. Thang neu 114/125 Win.
  01,07,10,14,16,21,22,29,32,37,
  38,39,43,48,51,52,55,69,77,81,
  89,92,96,
  Dan 20 so. Thang neu 115/125 Win.
  01,07,10,14,16,21,29,32,38,39,
  43,48,51,52,55,77,81,89,92,96,
  Dan 18 so. Thang neu 116/125 Win.
  01,07,10,14,16,21,29,32,38,39,
  43,51,52,55,77,89,92,96,
  Dan 16 so. Thang neu 117/125 Win.
  01,07,10,14,16,21,29,32,38,39,
  51,52,77,89,92,96,
  Dan 13 so. Thang neu 118/125 Win.
  01,07,10,14,21,32,38,39,52,77,
  89,92,96,
  Dan 13 so. Thang neu 119/125 Win.
  01,07,10,14,21,32,38,39,52,77,
  89,92,96,
  Dan 10 so. Thang neu 120/125 Win.
  01,14,21,32,39,52,77,89,92,96,
  Dan 9 so. Thang neu 121/125 Win.
  01,14,21,32,52,77,89,92,96,
  Dan 8 so. Thang neu 122/125 Win.
  01,14,21,32,52,89,92,96,
  Dan 6 so. Thang neu 123/125 Win.
  14,21,52,89,92,96,
  Dan 5 so. Thang neu 124/125 Win.
  14,21,52,89,96,
  Dan 4 so. Thang neu 125/125 Win.
  14,21,52,89,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt MB lần 5
  Dan 90 so. Thang neu 97/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  83,87,88,89,91,92,94,95,96,97,
  Dan 89 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,
  87,88,89,91,92,94,95,96,97,
  Dan 87 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,83,87,
  88,89,91,92,94,95,97,
  Dan 86 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,83,87,88,
  89,91,92,94,95,97,
  Dan 83 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,
  66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,83,87,88,89,91,92,
  94,95,97,
  Dan 82 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,83,87,88,89,91,92,94,
  95,97,
  Dan 75 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,
  26,28,29,30,31,32,34,36,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,
  63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,80,83,87,88,89,
  91,92,94,95,97,
  Dan 72 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,
  26,29,30,32,34,36,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,58,59,60,61,63,64,
  66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,80,83,87,88,89,91,92,94,
  95,97,
  Dan 68 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,
  26,29,30,32,34,36,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,55,58,60,61,63,64,66,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  80,83,87,88,89,92,94,95,
  Dan 64 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  12,14,15,16,17,18,20,21,22,26,
  29,30,32,34,38,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,55,58,
  60,61,63,64,66,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,80,83,87,88,
  89,92,94,95,
  Dan 58 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  12,15,16,17,20,21,22,26,29,30,
  32,34,38,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,54,58,61,63,64,66,
  68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,
  80,83,87,88,89,92,94,95,
  Dan 50 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  12,15,16,21,22,26,29,32,34,38,
  41,42,43,44,46,47,49,50,54,58,
  61,63,64,66,69,70,72,73,74,75,
  76,77,78,80,83,87,88,89,94,95,
  Dan 43 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  12,15,21,22,26,29,32,34,38,41,
  42,44,46,47,50,54,58,61,63,66,
  70,72,73,74,75,76,77,78,80,83,
  87,89,95,
  Dan 41 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  15,21,22,26,29,32,34,38,41,42,
  44,46,47,50,54,58,61,63,66,70,
  72,73,74,75,76,78,80,83,87,89,
  95,
  Dan 36 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,01,02,04,07,09,10,11,15,22,
  26,29,32,38,42,44,46,47,50,54,
  58,61,63,66,70,72,73,74,75,76,
  78,80,83,87,89,95,
  Dan 29 so. Thang neu 112/125 Win.
  00,01,02,04,07,09,10,11,22,26,
  29,44,47,50,54,58,61,63,66,70,
  72,73,75,76,80,83,87,89,95,
  Dan 22 so. Thang neu 113/125 Win.
  00,01,02,04,09,10,11,22,29,44,
  47,50,54,58,63,70,72,73,75,83,
  87,89,
  Dan 19 so. Thang neu 114/125 Win.
  00,01,02,09,11,22,29,44,47,50,
  54,58,63,70,72,73,75,83,89,
  Dan 18 so. Thang neu 115/125 Win.
  00,01,02,09,11,22,29,47,50,54,
  58,63,70,72,73,75,83,89,
  Dan 16 so. Thang neu 116/125 Win.
  00,01,02,09,11,22,50,54,58,63,
  70,72,73,75,83,89,
  Dan 13 so. Thang neu 117/125 Win.
  00,01,02,09,11,22,50,54,58,63,
  75,83,89,
  Dan 10 so. Thang neu 118/125 Win.
  00,01,02,11,22,50,54,63,75,89,
  Dan 6 so. Thang neu 119/125 Win.
  01,22,50,63,75,89,
  Dan 6 so. Thang neu 120/125 Win.
  01,22,50,63,75,89,
  Dan 3 so. Thang neu 121/125 Win.
  22,63,75,
  Dan 2 so. Thang neu 122/125 Win.
  63,75,
   
 11. Bencub

  Bencub Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  20/11/19
  Bài viết:
  428
  Được thích:
  1,574
  Điểm thành tích:
  93
  26/3
  Vĩnh Long 79s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88

  Bình Dương 88s
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98

  Gia Lai 84s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,30,31,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,79,80,81,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  Hạ 60s
  01,02,04,06,07,09,10,12,14,15,17,19,20,21,24,25,26,29,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,62,64,65,67,69,70,71,74,75,76,79,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  Hạ 41s
  01,02,06,07,09,10,12,15,17,19,20,21,25,26,29,39,51,52,56,57,59,60,62,65,67,69,70,71,75,76,79,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99

  Ninh Thuận 88s
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98

  Hạ 69s
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,36,37,39,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,78,79,81,82,84,85,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98

  Hạ 36s
  13,14,15,18,19,24,25,29,31,35,36,41,42,46,47,51,52,53,56,57,58,63,64,65,68,69,74,75,79,81,85,86,91,92,96,97

  Mời các bác tham khảo.
   
 12. khucdoanh686

  khucdoanh686 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  30/8/20
  Bài viết:
  739
  Được thích:
  5,100
  Điểm thành tích:
  93
  Cảm ơn Mod đã lên dàn, mai theo luôn.

  Mod ơi Gia Lai hay Trà Vinh, thấy tiêu đề Trà Vinh nhưng Dàn Gia Lai

  Mong Mod luôn cố gắng lên dàn sớm và ổn định dù như thế nào và lên 5 dàn hay 4 dàn hay 3 dàn một đài cũng không thay đổi như vạy tiện theo dõi và tổng hợp chơi.

  Luôn chúc Mod sức khỏe và thành công.
   
 13. chuotcondethuong

  chuotcondethuong Lính mới

  Tham gia:
  24/2/21
  Bài viết:
  105
  Được thích:
  498
  Điểm thành tích:
  93
  Bình Dương - Vĩnh Long:
  BTL: 08
  STL: 08 - 85
   
  HayDoiDay123 thích bài này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN GIA LAI NHÉ
   
  khucdoanh686chuotcondethuong thích điều này.
 15. chuotcondethuong

  chuotcondethuong Lính mới

  Tham gia:
  24/2/21
  Bài viết:
  105
  Được thích:
  498
  Điểm thành tích:
  93
  Bác có thể rút gọn dàn lại cho ACE tham khảo và theo được không bác. Chứ như hiện tại thì hơi khó đối với những người chưa biết cách ghép tách dàn ra sao. Mình rất muốn chơi mấy dàn của bác, nhưng thiệt sự là mình nhìn vô mình bị rối và không biết phải chơi ra sao. Chỉ biết đứng ngoài nhìn. Nếu mình nói có gì không đúng mong bác hoan hỉ bỏ qua nha.
   
  HayDoiDay123 thích bài này.
 16. SOM

  SOM Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/4/12
  Bài viết:
  400
  Được thích:
  278
  Điểm thành tích:
  63
  BAO 3DAI 08 03 30
  ĐB BD
  Mức: 1 (2X) số
  03,07,09,16,21,40,45,48,77,89,31,32,38,39,44,52,54,80,83,86
  Mức: 2 (2X) số
  04,06,12,42,49,60,62,73,96,99,24,25,26,35,43,53,67,76,78,82
  Mức: 3 (1X) số
  15,19,47,51,56,58,61,63,69,71,72,74,75,79,81,85,95,97
   
 17. mrphudu

  mrphudu Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/3/11
  Bài viết:
  442
  Được thích:
  592
  Điểm thành tích:
  93
  góp vui 3 đài số lượm nhặt cũng như cá nhân thích: 22,19,44,77,59
   
  Duck80 thích bài này.
 18. channuoixoso

  channuoixoso Lính mới

  Tham gia:
  22/3/20
  Bài viết:
  9
  Được thích:
  40
  Điểm thành tích:
  13
  @HayDoiDay123 mod ơi. Cho e hỏi chút. Giàn đặc biệt MB lần 1,2,3,4,5 chính là giàn RD lần 1,2,3,4 như mọi khi phải k ạ?
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,237
  Được thích:
  86,745
  Điểm thành tích:
  113
  K phải bạn, dàn mọi khi ít người Like quá nên đổi phương pháp mới xem ổn không
   
  Giovangchotso_6789minhnhi020416 thích điều này.
 20. leminh2222

  leminh2222 Lính mới

  Tham gia:
  8/10/20
  Bài viết:
  19
  Được thích:
  97
  Điểm thành tích:
  13
  Bác chỉ việc cop và ghép vào dàn nào chính của bác thôi mà . Bác ấy lên radom giống bác chung thôi có j đâu bác . Nta đã lên cho rồi lại ngồi lọc ghép cho bác nữa thì thời gian đâu đi lm ăn nữa
   
  minhnhi020416 thích bài này.

Cộng đồng Ketqua1.net